Finanční analýza Crocodille ČR, spol. s r. o

Název práce: Finanční analýza Crocodille ČR, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Fabulová, Marcela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu vybraného podniku Crocodille ČR, spol. s r. o., a tedy zhodnotit zdraví tohoto podniku po finanční stránce pomocí jednotlivých ukazatelů a modelů spadající do finanční analýzy v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena na část metodickou a praktickou. V metodické části je představena vertikální a horizontální analýza, poměrové ukazatele rentability, aktivity a likvidity, bankrotní model Index IN05, bonitní model Kralicekův Quick Test a SWOT analýza. Praktická část práce obsahuje aplikace těchto ukazatelů a modelů a srovnání jejich výsledků s konkurencí BAPA, s. r. o. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky, které jsou doplněny doporučeními pro budoucí finanční řízení.
Klíčová slova: cash flow; SWOT analýza; Kralicekův Quick test; horizontální analýza; finanční analýza; Crocodille ČR; vertikální analýza; index IN05; poměrové ukazatele
Název práce: Financial analysis Crocodille ČR, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Fabulová, Marcela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work was to carry out a financial analysis of the selected company Crocodille CR, spol. s r. o., and to evaluate the health of the company through various indicators and models included in the financial analysis for the years 2009 to 2013. The work is divided into methodological and practical part. In the methodological part is introduced vertical and horizontal analysis, profitability ratios, activity and liquidity, bankruptcy Index IN05 model, value model Kralicekův Quick test and SWOT analysis. Practical work includes the application of these indicators and models and comparing their results with the competition BAPA, s.r.o. The work ends with summary and recommendations for future financial management.
Klíčová slova: vertical analysis; horizontal analysis; Crocodille ČR; financial analysis; SWOT analysis; index IN05; cash flow; financial ratios; Kralicekův Quick test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 12. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: