Distribuční úlohy a jejich řešení v optimalizačních programech

Název práce: Distribuční úlohy a jejich řešení v optimalizačních programech
Autor(ka) práce: Moravcová, Dana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sopko, Stanislav
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá distribučními úlohami a jejich řešením. V první polovině práce je vysvětlena potřebná teorie lineárního programování pro řešení těchto úloh. Praktická část práce je věnována vytvoření aplikace v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel, která řeší dopravní a přiřazovací problém. Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Aplikace spolupracuje se systémem Lingo a MPL for Windows. V závěru práce je demonstrována funkčnost aplikace na ilustrativních úlohách a samotné optimalizační systémy jsou porovnávány na základě zjištěných údajů.
Klíčová slova: Distribuční úlohy; VBA; MPL for Windows; Lingo
Název práce: Distribution problems and their solution in optimization software
Autor(ka) práce: Moravcová, Dana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sopko, Stanislav
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with distribution problems and their solutions. In the first half of the thesis the theory linear programming is explained for the purpose of solving these problems. The practical part is dedicated to creating applications in spreadsheet software MS Excel, which solves transportation and assignment problems. The applications cooperates with Lingo system and MPL for Windows. In the conclusion the functionality of the application is demonstrated on illustrative tasks and the optimization systems are compared with each other based on acquired data.
Klíčová slova: Lingo; Distribution problems; MPL for Windows; VBA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: