Internetové obchodování - nová forma na trhu umění

Název práce: Internetové obchodování - nová forma na trhu umění
Autor(ka) práce: Ličková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá obchodem s uměním na internetu se zaměřením na Českou republiku. Stěžejní část práce je věnována teorii v oblasti on-line obchodu, historickému aukčnímu vývoji, právním normám a arts marketingu na internetu. Praktická část je zaměřena na představení forem on-line obchodu s uměleckými díly, srovnání těchto forem s tradičními formami obchodu s uměním a návrhy na bezpečnější obchod s uměleckými díly na internetu v České republice.
Klíčová slova: elektronický nákup; elektronický prodej; elektronické obchodování; elektronické podnikání; elektronická aukce; obchod s uměním; arts marketing
Název práce: E-commerce - a new form of art market
Autor(ka) práce: Ličková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deal with on-line art commerce with focusing on the Czech Republic. The main part of the work is dedicated to the theory in the field of on-line commerce, to the historical auctions development, legal standards and to arts marketing on the internet. The practical part is focused on introduction of the forms of on-line commerce with artworks, comparison of these forms with traditional forms of art commerce and suggestions for safer art commerce on the internet in the Czech Republic.
Klíčová slova: electronic purchase; electronic sales; e-commerce; art market; e-business; e-auction; arts marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2015
Datum podání práce: 29. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: