Využití památkového objektu pro výrobu filmových a televizních děl - Státní zámek Sychrov

Název práce: Využití památkového objektu pro výrobu filmových a televizních děl - Státní zámek Sychrov
Autor(ka) práce: Kubáček, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zmapovat filmařské aktivity na konkrétním památkovém objektu, kterým je státní zámek Sychrov v Libereckém kraji. V teoretické části budou nejprve definovány pojmy spojené s procesem vzniku filmu, dále popsána historie a vývoj samotného zámku a přilehlého areálu a v neposlední řadě budou zmíněna filmová a televizní díla, která se na Sychrově natáčela. V praktické části dojde ke zhodnocení ekonomického přínosu filmového průmyslu ve vztahu k zámku v posledních letech, jeho podílu na celkových výnosech tohoto památkového objektu v porovnání s návštěvnickým provozem a dalšími výdělečnými aktivitami. Tyto údaje budou zároveň porovnány s údaji ze zahraničního památkového objektu, Blenheimského paláce. Závěrečná část se bude věnovat i vedlejšímu efektu filmových děl, a to nepřímé mapování vývoje prohlídkové instalace a stavu exteriérů zachycených ve filmech lokální i zahraniční produkce vzniklých v průběhu několika desítek let.
Klíčová slova: Filmový průmysl; Ekonomický přínos; Filmové dílo; Zámek Sychrov; Památkový objekt
Název práce: The use of historical landmark during the filming process Sychrov Castle
Autor(ka) práce: Kubáček, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The target of this bachelor thesis is to survey film makers' activities at a particular historical landmark which is the Sychrov Castle located in the Liberec region. In the theoretical part terms connected to filming process shall be defined and the history and the development of the castle and the surrounding area described. Films already made at Sychrov Castle will be mentioned too. In the following practical part the economical income connected to the film making during last few years is going to be evaluated by comparing it to visitor services profit and other profitable activities. This data will be compared with the data of the historical landmark abroad, Blenheim Palace. The final part focuses on the side effect of the filming process which is the depicting of the development of the display in the castle interiors and also the castle exteriors in past few decades.
Klíčová slova: Film industry; Economical income; Film; Sychrov Castle; Historical landmark

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52024/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: