Světová produkce a obchod s vybranými zemědělskými komoditami (káva, čaj, kakao)

Název práce: Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami (káva, čaj, kakao)
Autor(ka) práce: Trenkner, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá svetovou produkciou a obchodom s kávou, čajom a kakaom. Hlavným cieľom práce je analýza a preskúmanie svetovej produkcie a trhu s vybranými komoditami. V prvej teoreticko-metodickej časti je práca zameraná na definície a základné informácie spojené s medzinárodnym obchodom. V ďalších kapitolách sa práca venuje základným informáciam o vybraných komoditách a ich prínosu pre ekonomiku pestovateľských krajín. Ďalej sú kapitoly zamerané na trh s vybranými komoditami a na formy obchodovania v celosvetovom merítku. V práci sú použité rôzne metódy. V teoreticko-metodickej časti je využitá hlavne deskriptívna metóda, ktorá vychádza prevažne z knižnej literatúry. V ďalších častiach práce je používaná analýza, ktorá pozostáva z preštudovania primárne internetových zdrojov, a komparatívna metóda, ktorá je aplikovaná v grafoch a tabuľkách.
Klíčová slova: čaj; obchod; kakao; svetová produkcia; káva
Název práce: Světová produkce a obchod s vybranými zemědělskými komoditami (káva, čaj, kakao)
Autor(ka) práce: Trenkner, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá světovou produkcí a obchodem s kávou, čajem a kakaem. Hlavním cílem práce je analýza a přezkoumání světové produkce a trhu s vybranými komoditami. V první teoreticko-metodické části je práce zaměřena na definice a základní informace spojené s mezinárodním obchodem. V dalších kapitolách se práce věnuje základním informacím o vybraných komoditách a jejich přínosu pro ekonomiku pěstitelských zemí. Dále jsou kapitoly zaměřené na trh s vybranými komoditami a na formy obchodování v celosvětovém měřítku. V práci jsou použity různé metody. V teoreticko-metodické části je využita hlavně deskriptivní metoda, která vychází převážně z knižní literatury. V dalších částech práce je používána analýza, která se skládá z prostudování primárně internetových zdrojů, a komparativní metoda, která je aplikována v grafech a tabulkách.
Klíčová slova: kakao; světová produkce; obchod; čaj; káva
Název práce: World production and trade of selected agricultural commodities (coffee, tea, cocoa)
Autor(ka) práce: Trenkner, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis dedicates to the global production and trade of coffee, tea and cocoa. The principal objective of this thesis is the analysis and review of global production and market of selected commodities. In the first theoretical-methodological part, the thesis is focused on the definition and basic information related to international trade. In the following chapters, the thesis deals with basic information about selected commodities and their contribution to the economy of the producing countries. Further chapters are focused on the market of selected commodities and on forms of trade. The methods used in the thesis are various. In the theoretical and methodological section is primarily used descriptive method, which is based mainly on literature. In the analytical part is used analysis, which consists of a study of internet resources, and comparative method, which is applied in the graphs and tables.
Klíčová slova: world production; trade; cocoa; tea; coffee

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: