Mobile-first webová aplikace pro správu konzumace

Název práce: Mobile-first webová aplikace pro správu konzumace
Autor(ka) práce: Kryšpín, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zumr, Jiří
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje tvorbě responsivní mobile-first webové aplikace pro správu konzumace za použití PHP, HTML5, CSS3 a JavaScriptu a zároveň jejímu propojení s Facebook API. Cílem je popsání možností při vývoji takovéto aplikace, její návrh a samotný vývoj dle daných postupů. Teoretická část je věnována programovacím jazykům pro tvorbu webových stránek, pravidlům a postupům při vývoji takové stránky a ukázce dostupných knihoven. Poslední částí je popsání sociální sítě Facebook a její API. Druhá část, praktická, obsahuje upřesnění požadavků aplikace na její ovládání a funkcionality. Dále uvádí návrh webové stránky a postup jejího vývoje.
Klíčová slova: webová aplikace; HTML5; CSS3; responsivní design; Facebook; JavaScript; PHP
Název práce: Mobile-first web application for consumption management
Autor(ka) práce: Kryšpín, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zumr, Jiří
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with creating responsive mobile-first web applications for consumption management by using PHP, HTML5, CSS3 and JavaScript and its link with Facebook API. The aim of this thesis is to describe possibilities during the development of such application, its draft and its own development in accordance with the given procedures. Theoretical part deals with programming languages for website creation, rules and procedures for developing such site and a demonstration of available libraries. The last part describes social network Facebook and its API. Second, practical, part contains specifications of requirements of application for its operation and functionality. Further it presents a draft of a website and the development process.
Klíčová slova: responsive design; HTML5; PHP; Facebook; web application; JavaScript; CSS3

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 2. 5. 2015
Datum obhajoby: 2015

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: