KOMPARACE RESTITUČNÍHO PROCESU „CÍRKEVNÍHO MAJETKU“ DLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB., A RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO MAJETKU DLE ZÁKONA Č. 229/1991 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Název práce: KOMPARACE RESTITUČNÍHO PROCESU „CÍRKEVNÍHO MAJETKU“ DLE ZÁKONA Č. 428/2012 SB., A RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNICKÉHO MAJETKU DLE ZÁKONA Č. 229/1991 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Autor(ka) práce: Kopecký, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza a následná komparace "restitučního procesu církevního majetku" s restitučním procesem majetku zemědělského a lesnického. Je analyzováno a následně komparováno právní prostředí, institucionální zajištění, ekonomické důsledky pro stát, respektive státní rozpočty, a determinanty na rovnost oprávněných osob před zákonem v těchto právních režimech. Ačkoliv se otázkou "církevních restitucí" zabývaly s větším či menším důrazem všechny polistopadové vlády a s "restitucí církevního majetku" počítaly i mnohé zákony, zůstala otázka převodu majetku, který byl historicky ve správě církví, náboženských řádů a kongregací, nedořešena pro zásadní nejednotnost názorů politické reprezentace až do ledna roku 2012, kdy byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tento "restituční proces" bude výrazně a dlouhodobě ovlivňovat státní rozpočty České republiky a toto činí vybrané téma z národohospodářského hlediska velmi aktuálním. Teoretická část práce je založena na klasických ekonomických teoriích. Například: teorie vlastnického práva, teorie zájmových skupin a dobývání renty, teorie liberalizace, teorie vládního a tržního selhání, teorie transakčních nákladů, teorie o státních neboli rozpočtových a mimorozpočtových fondech a tak dále. Tato část se také zabývá teoretickou charakteristikou transformace centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, zběžně se věnuje čtyřem pilířům transformačního procesu, především pak změnám vlastnických práv, jejichž stěžejní součástí je restituční proces. V praktické části je analyzováno právní prostředí a institucionální zajištění "restitučního procesu církevního majetku" a restitučního procesu zemědělského a lesnického majetku. Dále jsou zkoumány základní parametry restitučního procesu, kterými jsou: vývoj počtu oprávněných osob, vývoj počtu vypořádaných osob, hodnota restitučních nároků, struktura vypořádání nároků na restituce naturální, náhradní a tak dále. Rovněž je provedena analýza ekonomických dopadů na státní rozpočty a determinanty na rovnost oprávněných osob před zákonem. Závěrečnou kapitolu praktické části tvoří komparace výše uvedených analýz.
Klíčová slova: církevní majetek; zemědělský a lesnický majetek; restituční zákony; restituce
Název práce: COMPARISONS OF THE RESTITUTION PROCESS OF "CHURCH PROPERTY" ACCORDING TO LAW NO. 428/2012 COLL. AND RESTITUTION PROCESS OF AGRICULTURAL AND FORESTRY PROPERTY UNDER ACT NO. 229/1991 COLL., AS AMENDED
Autor(ka) práce: Kopecký, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is an analysis and subsequent comparison of "the church property restitution process" with the restitution process of agricultural and forestry property. This paper analyze and then compare the legal environment, institutional support as well as economic consequences for the state, or rather state budgets, and determinants concerning the equality of authorized persons before the law in these legal regimes. Although all post-communist governments dealt, with greater or lesser emphasis, with the issue of "church restitution" and many laws allowed of "the restitution of church property", the question of transfer of property that was historically administered by churches, religious orders and congregations, remained unsolved due to the fundamental inconsistency of views of political representation until January 2012, when the act on property settlement with churches was approved. This "restitution process" will have a substantial and long-lasting influence on the state budgets of the Czech Republic and this fact makes this topic very current from the macroeconomic point of view. The theoretical part is based on classical economic theories. For example, the theory of property rights, the theory of interest groups and rent-seeking, liberalization theory, the theory of government and market failures, the theory of transaction costs, the theory of the state budget or extra-budgetary funds and so on. This section deals with the theoretical characteristics of the transformation of the centrally planned economy to the market economy and this part also briefly describes four pillars of the transformation process, especially the changes of ownership, which is an essential part of the restitution process. The practical part analyzes the legal environment and institutional provision of "church property restitution process" and the restitution process of agricultural and forestry property. Furthermore, this part examines basic parameters of the restitution process, which are: development of the number of beneficiaries, the development of settled people, the value of restitution claims, the structure of the settlement in natural, reserve restitution and so on. In addition, this study includes an analysis of the economic impact on the state budgets and the determinants of the equality of authorized persons before the law. The final chapter of the practical part deals with the comparison of the analysis mentioned above.
Klíčová slova: agricultural and forestry property; church property; restitution laws; restitution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 23. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42601/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: