Analýza skokových cenových pohybů na trhu elektřinou na případu České republiky

Název práce: The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vokolek, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rod, Aleš
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of diploma thesis is to find factors which cause the power price jumps in the case of the Czech Republic and at the same time it gives special emphasis on the impact of the power generation from renewables. For this purpose two-step model is applied when the first part is presented by the GARCH-EARJI model, but this model shows as unsuitable for analysis of electricity market. Thus instead of the GARCH-EARJI output, the second step of the model uses a firm boundary for definition of a jump and these founded jumps employs as a dependent variable in the ordered probit model. According to the results a large change in German power generation from renewables increases probability of power price jump. The results also confirm the impact of Germany national holidays on the Czech power price dynamics when at first holidays cause a negative price jump and then the reverse jump follows after the end of these holidays. On contrary, the influence of temperature, market coupling with Hungary and used transmission capacity are found as insignificant regarding their impact on power price jump in case of the Czech power market.
Klíčová slova: Power price jumps; Power export; Market-coupling; Renewables
Název práce: Analýza skokových cenových pohybů na trhu elektřinou na případu České republiky
Autor(ka) práce: Vokolek, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rod, Aleš
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl zjistit faktory, které způsobují skoky v cenách elektřiny na případě České republiky, a přitom klade zvláštní důraz na zkoumání vlivu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem je použit dvoustupňový model, přičemž první část představuje model GARCH-EARJI, avšak model se ukáže jako nevhodný pro analýzu trhu s elektřinou. Tudíž namísto výstupu GARCH-EARJI modelu druhá část používá pevnou hranici pro určení skoku v časové řadě ceny elektřiny a nalezené skoky vystupují jako závislá proměnná v ordered probit modelu. Provedenou empirickou analýzou bylo zjištěno, že výrazná změna ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšuje pravděpodobnost cenového skoku. Výsledky rovněž potvrzují významný dopad německých celostátních svátků na českou cenu elektřiny, kdy nejprve svátek způsobí negativní skok a po skončení svátku následuje skok v opačném směru. Avšak nebyl prokázán vliv teploty, market couplingu s Maďarskem a využitá přeshraniční přenosová kapacita na pravděpodobnost skoku ceny elektřiny v případě českého trhu s elektřinou.
Klíčová slova: Skoky v cenách elektřiny; Export elektřiny; Market coupling; Obnovitelné zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43243/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: