Reklama ve zdravotnictví

Název práce: Reklama ve zdravotnictví
Autor(ka) práce: Kašová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je přiblížit spojení reklamy a zdravotnictví. Každé z těchto témat mají své charakteristické zvláštnosti, které by sami o sobě vydaly na samostatnou práci. Největší rozpor vidím v tom, že reklama je primárně určena ke zvýšení zisků. Zdravotnictví na druhé straně zase v první řadě chrání zdraví lidí. Prolíná se tu rovina obchodní, a rovina etická. V druhé části podrobně rozeberu jednu reklamní kampaň na prevenci rakoviny tlustého střeva. Tu pak následně podrobím analýze od oborníků. Jak z toho vyšla? Zvýšila podvědomí veřejnosti o nutnosti ochrany před touto zákeřnou chorobou?
Klíčová slova: kampaň; prevence; rakovina tlustého střeva; novela zákona; zdravotnictví; reklama
Název práce: Advertising in the Health Service
Autor(ka) práce: Kašová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The object of this thesis is to describe the connection and healthcare advertising. Each of these topics have their idiosyncrasies, which would themselves monographic work. The biggest conflict I see that advertising is primarily intended to increase profits. Health on the other hand it primarily protects human health. It conjures up the plane business, and the ethical level. In the second part I analyze a campaign for the prevention of colon cancer. This can then subsequently subjected to analysis by experts at. How to get out? Increased public awareness about the need for protection against this insidious disease?
Klíčová slova: amendment to the Act; healthcare; Advertising; campaign; colon cancer prevention

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: