ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU ZAMĚSTNANOSTI EU "ZODPOVĚDNĚ NA TRH PRÁCE" VE SVAZKU MĚST A OBCÍ KRUŠNÝCH HOR

Název práce: ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU ZAMĚSTNANOSTI EU "ZODPOVĚDNĚ NA TRH PRÁCE" VE SVAZKU MĚST A OBCÍ KRUŠNÝCH HOR
Autor(ka) práce: Mařík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním projektem zaměstnanosti Evropské unie a jeho vlivu na nezaměstnanost v oblasti mikroregionu Krušných hor. Projekt nese název "Zodpovědně na trh práce" a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Hlavním cílem práce je zhodnotit efektivnost alokovaných prostředků v rámci projektu "Zodpovědně na trh práce". Hypotézou práce je, že prostředky jsou alokovány efektivně. K posouzení efektivnosti je zvolena metoda porovnání celkové částky prostředků, využitých v rámci projektu ve zprostředkovaném zaměstnání, na dotování mzdy a odhadu nákladů nezaměstnanosti pro státní rozpočet, pokud by nezaměstnaní nevstoupili do projektu. Pro odhad nákladů nezaměstnanosti je odhadnut průměrný nezaměstnaný, jenž pravděpodobně náleží do cílové skupiny projektu. Pro zpřesnění odhadu je aplikováno dotazníkové šetření, provedené na účastnících projektu "Zodpovědně na trh práce". Z porovnání vyplynulo, že prostředky jsou alokovány efektivně, ovšem nepodařilo se naplnit veškeré vytyčené cíle zkoumaného projektu. Dále je také pro potřeby bakalářské práce analyzována specifická situace na trhu práce v oblasti mikroregionu Krušných hor a důvody výší míry dlouhodobé nezaměstnanosti u osob ve věkové kategorii 50 a více let.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; evropské projekty zaměstnanosti; Evropský sociální fond; starší pracovní síla; nezaměstnanost; trh práce
Název práce: Analysis of the economic efficiency of the project EU employment „Zodpovědně na trh práce“ in the group of towns and villages in the Ore Mountains
Autor(ka) práce: Mařík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Štípek, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is focused on a concrete European union's employment project and it's influence on unemployment in the Ore mountains region. The project is named "Zodpovědně na trh práce" and it's financially supported from the European social funds. The main goal of this work is to evaluate the effectiveness of allocated funds in project "Zodpovědně na trh práce". Hypothesis is that resources are used efficiently. A comparison of total amount of finances, used for wages support, with the state unemployment cost estimation, is used to assess efficiency of this project. For the cost estimation is used an average unemployed person, who belongs to the target group of this project. To achieve more accurate estimation a questionnaire is administered in the next, which was answered by the participants of the project "Zodpovědně na trh práce". Conclusion of the observation is, that the funds are allocated efficiently, but still some of the goals of this project remains unfulfilled. The next part of this thesis analyses specific situation of labour market in the Ore mountains region and the causes of higher rate of longterm unemployment in the age category 50 and more
Klíčová slova: European social fund; unemployment; employment policy; European employment projects; labour market; older labour force

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 21. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: