Místní agenda 21 jako jedna z moderních metod řízení ve veřejné správě na vybraném příkladu

Název práce: Místní agenda 21 jako jedna z moderních metod řízení ve veřejné správě na vybraném příkladu
Autor(ka) práce: Henychová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na místní Agendu 21 jako na jednu z moderních metod řízení ve veřejné správě. Její uplatňování bude demonstrováno na příkladu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. První tři kapitoly se věnují teoretické základně práce. Jsou v nich vysvětleny pojmy z oblasti veřejné správy a jejího řízení, dále vybrané přístupy moderního řízení ve veřejné správě a některé jejich metody, a nakonec je popsán proces místní Agendy 21 a s ním souvisejí koncept udržitelného rozvoje. Poslední kapitola je věnována praktickému příkladu implementace a realizace místní Agendy 21, na kterém je dobře patrné správné směřování k dosažení zkvalitnění činnosti místní správy a k vytvoření vhodného prostředí pro konsensus a spolupráci napříč všemi zainteresovanými subjekty ve městě.
Klíčová slova: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; místní Agenda 21; udržitelný rozvoj; moderní metody řízení; Smart Administration
Název práce: Local Agenda 21 as one of the modern management methods in public administration at chosen example
Autor(ka) práce: Henychová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to focus on local Agenda 21 as one of modern management methods in public administration. Its application will be demonstrated on the example of the town Brandys nad Labem-Stara Boleslav. The first three chapters are devoted to the theoretical basis of work. They explain terms of governance and its management, as well as some approaches of modern management in public administration and some of their methods, and finally describes the local Agenda 21 process and related concept of sustainable development. The last chapter is devoted to practical example of the implementation and realization of local Agenda 21, which shows very well visible the right direction to achieve improving the performance of local government and to create a suitable environment for consensus and collaboration across all stakeholders in the city.
Klíčová slova: Brandys nad Labem-Stara Boleslav; local Agenda 21; Smart Administration; sustainable development; modern methods of management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50129/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: