Porovnání manažerského účetnictví a controllingu v anglicky mluvících a německy mluvících zemích

Název práce: Comparison of Management Accounting and Controlling in English-speaking and German-speaking countries
Autor(ka) práce: Davidyan, Sergey
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this diploma work is to analyze the differences and the similarities of controlling and management accounting frameworks in German-speaking and English-speaking countries. The attention is devoted to the economic background along with social premises that caused the emergence of controlling and management accounting in German-speaking and English-speaking countries. The essential task is also to investigate how and to which extent the distinctions between the two approaches affect the enterprise functioning. The primary research method used in the work is a descriptive method involving collection, analysis, synthesis and comparison of available data relevant to the subject.
Klíčová slova: controlling; German-speaking; English-speaking; management accounting
Název práce: Porovnání manažerského účetnictví a controllingu v anglicky mluvících a německy mluvících zemích
Autor(ka) práce: Davidyan, Sergey
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat rozdíly a podobnosti controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Pozornost je věnována ekonomickému zázemí spolu s společenskými podmínkami, které způsobily vznik controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Důležitým úkolem je také zjistit, jak a do jaké míry jsou rozdíly mezi těmito dvěma disciplínami ovlivňují fungování podniku. Základní metodou zkoumání je popisná metoda, která zahrnuje sběr, analýzu, syntézu a srovnání dostupných údajů týkajících se tématu.
Klíčová slova: anglicky mluvící; německy mluvící ; controlling; manažerské účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2014
Datum podání práce: 5. 11. 2014
Datum obhajoby: 4. 12. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: