Přeprava mimořádné zásilky po železnici na relaci Česká republika - Uzbekistán

Název práce: Přeprava mimořádné zásilky po železnici na relaci Česká republika - Uzbekistán
Autor(ka) práce: Miková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Eibl, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi přepravy mimořádných zásilek po železnici, vztažené ke konkrétnímu obchodnímu případu. Teoretická část práce se věnuje vytvoření teoretického rámce pro mezinárodní přepravu mimořádných zásilek po železnici. Tato část se věnuje především rozdělení typů zásilek v železniční dopravě, roli národních dopravců při přepravě jednotlivých zásilek a vzorovému průběhu přepravy zásilky po železnici. Následně je detailně probírána vnitrostátní i mezinárodní přeprava mimořádných zásilek pro železnici - s důrazem na zásilky s překročenou ložnou mírou. Následující kapitoly se pak zaměřují na organizace činné v unifikaci mezinárodního železničního přepravního práva a nejvýznamnější úmluvy toto právo upravující, dále smluvním vztahům mezi účastníky přeprav a vybraným specifickým faktorům, které vždy ovlivňují provedení jednotlivých přeprav. Nejobsáhlejší část práce se věnuje případové studii zabývající se uskutečněnou přepravou zásilky s překročenou ložnou mírou na relaci Česká republika -- Uzbekistán.
Klíčová slova: jednotlivá zásilka; mimořádná zásilka; železniční nákladní přeprava
Název práce: A Special Consignment Railway Transport on the Czech Republic – Uzbekistan Route
Autor(ka) práce: Miková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Eibl, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the possibilities of railway transport of special consignments, regarding a particular business case. Theoretical part of this thesis focuses on theoretical framework for international railway traffic of special consignments. This part deals especially with the categorisation of railway consignments, the role of national railway carriers in the wagon load traffic and the model process of consignment railway transport. Furthermore, the theoretical part of this thesis pursues national and international railway traffic of special consignments, accenting the transports of out-of-gauge consignments. Following chapters aim at organisations, which focus on the unification of international railway traffic law and the most important conventions dealing with this law. Finally there is a chapter dedicated to some specifics of railway traffic, which have a significant impact on realisation of railway transports. The largest part of this master thesis deals with a case study of an out-of-gauge international railway transport on the route Czech Republic -- Uzbekistan.
Klíčová slova: special consignment; wagon load; railway freight traffic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2013
Datum podání práce: 31. 10. 2014
Datum obhajoby: 24. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: