Business Opportunities for Czech Companies in Indonesia

Název práce: Business Opportunities for Czech Companies in Indonesia
Autor(ka) práce: Amir, Aprilianto
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
International relations have been developed for centuries and initiated a term of international integration. Globalization is another term that describes the process of integration which derived from the interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. This term also brought an idea of a world without border where every people and every country can participate in any kind of activities beyond their own origin. This study describes the current economic development of Indonesia and Czech Republic along with the fact that both countries have been in relationship longer than the existence of the state itself. It discovers the nature of business in each country, efforts made by government in promoting business, as well as benefits and obstacles that will affect business development. There are many potential that could be explored, some of which are more prominent than the others in terms of closer match to one country's competitive advantages and the needs of other countries.
Klíčová slova: foreign investment; Czech companies; Czech Republic; business opportunities; Indonesia
Název práce: Business Opportunities for Czech Companies in Indonesia
Autor(ka) práce: Amir, Aprilianto
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mezinárodní vztahy se vyvíjely po staletí. V jejich rámci se vyvinul termín mezinárodní integrace a také globalizace, což je termín popisující proces integrace, který vychází z výměny názorů, produktů, myšlenek a dalších aspektů vážících se k jednotlivým kulturám. Tento termín také přináší myšlenku o světe bez hranic, ve kterém se mohou lidé a každá země účastnit aktivit přesahujících národní rámec. Tato studie analyzuje současný ekonomický rozvoj Indonésie a České republiky na základě dlouhodobých vzájemných vztahů, jejichž délka přesahuje i existenci těchto států. Analyzována je podstata podnikání v každé zemi, vládní opatření na podporu podnikání a současně výhody a překážky, které mohou ovlivnit rozvoj podnikání. Existuje velký potenciál, který může být využit -- některé z těchto možností jsou reálnější než ostatní vzhledem k tomu, že více odpovídají konkurenčním výhodám zemí a potřebám zemí partnerských.
Klíčová slova: Czech companies; business opportunities; Indonesia; Czech Republic; foreign investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44480/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: