Postavení Ruska v mezinárodním obchodě

Název práce: Position of Russia in International Trade and Business
Autor(ka) práce: Korolev, Robert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Russia is a high-income economy with a nominal GDP of $2.1 trillion ranking it as the 8th largest economy in the world behind Brazil and ahead of Italy. Growth has been declining since 2009 to the current level of 1.3%. Unemployment is generally low at 4.9% but CPI inflation has risen to 7.8% with benchmark interest rates also rising to more than 8%. The country holds membership in various trading, economic, and other international blocs including; WTO, APEC, UN, IMF, EEU, and BRICs. Membership in these organizations has strongly influenced its import and export policies. Russia mainly relies on exports of hydrocarbons, which constitute at least 68% of total exports. This thesis had the primary objective of undertaking a macro-environmental analysis of Russia's international economic and trading position vis-a-vis its foreign trade policies. To achieve this objective, these hypotheses were proposed; the government had proactive policies to protective investors/consumers and that it actively encouraged inward FDI to boost domestic productivity. The other hypothesis proposed the linkage between membership in the WTO and recent positive economic performance. It utilized varied secondary background research material to analyze; domestic economic and international business environments and competitiveness. The major challenge identified was the overreliance on hydrocarbons exports. Despite maintaining a trade surplus position for the past five years, Russia is susceptible to volatility in crude oil prices. To mitigate potential impact of evolving geopolitical positions, it needs to modernize and broaden other sectors especially agricultural and financial sectors. An emerging challenge is the increasing verve towards nationalization of key sectors. The current administration has been increasingly adopting nationalistic policies towards broad economic sectors. Political mastery is pertinent to effective undertaking of business for an inward FDI firm. Furthermore, the escalation of the Ukrainian geopolitical crisis is likely to impact on growth and positioning in the medium-term.
Klíčová slova: Russia; EU; EEU; CIS; WTO; International trade
Název práce: Postavení Ruska v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Korolev, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rusko je vysokopříjmovou ekonomikou s nominálním hrubým domácím produktem ve výši 2,1 bilionu USD, což z něj činí 8. největší ekonomiku světa, za Brazílií a před Itálií. Růst se od roku 2009 snižuje, v současnosti dosahuje úrovně 1,3%. Nezaměstnanost je obecně malá, 4,9%, ale inflace měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) se zvýšila na 7,8%, přičemž referenční úrokové sazby se také zvýšily, na více než 8%. Země je členem různých obchodních, hospodářských a jiných mezinárodních organizací, včetně Světové obchodní organizace (WTO), Ekonomického seskupení Asie a Tichomoří (APEC), OSN, Mezinárodního měnového fondu (IMF), Euroasijské hospodářské unie (EEU) a BRICS. Členství v těchto organizacích silně ovlivňuje její dovozní a vývozní politiku. Rusko spoléhá zejména na vývoz uhlovodíků, což představuje nejméně 68% celkového vývozu. Primárním cílem této práce bylo provést makroenvironmentální analýzu mezinárodního ekonomického a obchodního postavení Ruska s ohledem na jeho politiku zahraničního obchodu. Pro dosažení tohoto cíle se vycházelo z těchto předpokladů: vláda přijala proaktivní opatření na ochranu investorů/spotřebitelů a aktivně podporovala přímé zahraniční investice do místních zdrojů, aby zvýšila domácí produktivitu. Dalším předpokladem je souvislost mezi členstvím ve WTO a kladnými ekonomickými výsledky v poslední době. Tento předpoklad vychází z analýzy různých podrobných sekundárních výzkumných materiálů, domácího ekonomického a mezinárodního obchodního prostředí a konkurenceschopnosti. Hlavní identifikovanou charakteristikou bylo přílišné spoléhání se na vývoz uhlovodíků. Navzdory tomu, že si Rusko posledních pět let udržuje obchodní přebytek, je citlivé na nestálost v oblasti cen ropy. Aby zmírnilo možný dopad vytvářejícího se geopolitického uspořádání, potřebuje modernizovat a rozvinout jiná odvětví, zejména zemědělství a sektor financí. Novým problémem jsou rostoucí snahy o znárodňování klíčových odvětví. Současná vláda uplatňuje ve vztahu k celým hospodářským odvětvím ve stále větší míře nacionalistickou politiku. Politická kontrola přináleží k efektivnímu podnikání firmy, která investovala do místních zdrojů. A kromě toho eskalace ukrajinské geopolitické krize bude mít pravděpodobně dopad na růst a směřování ve střednědobém horizontu.
Klíčová slova: FDI; APEC; BRICs; EEU; CIS; WTO; Obchod; Rusko; hospodářský

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 8. 2014
Datum obhajoby: 19. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: