Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice

Název práce: Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice
Autor(ka) práce: Němcová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miksová, Blanka
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master's thesis is to analyze and assess socio-economic impacts of strategic industrial zones on regional development. Concretely the thesis concentrates on current impacts of Strategic Industrial zone Nošovice on its closest area within Moravia-Silesia region. The theoretical part is focused on basic terms, concepts related to industrial zones and describes their positives and negatives and based on literature review discusses potential impacts. Further is briefly defined legislation related to Industrial zones establishment and also determines system of funding and support of industrial zones. The practical part first briefly describes industrial zones and its situation within Moravia-Silesia region. Further it concentrates on analysis of SIZ Nošovice and socio-economic impacts related to its establishment and current presence. Impacts are divided in three parts on economic, social and other impacts such as impacts on environment and transport infrastructure. In the end are defined proposals on further regional development in other areas. The thesis is a combination of available data, author's research and obtaining information from authorized persons related to the topic. For this evaluation are used methods such as description of statistical data, analysis and synthesis of the findings obtained.
Klíčová slova: Nošovice; Investment Incentives; Socio-economic Impact; Moravia-Silesia region; Hyundai; Regional Development; Industrial zones
Název práce: Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice
Autor(ka) práce: Němcová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miksová, Blanka
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení socioekonomických dopadů průmyslových zón na rozvoj regionu. Konkrétně je práce zaměřena na současné dopady SPZ Nošovice na nejbližší okolí v rámci Moravskoslezského kraje. Teoretická část nejprve vymezuje základní pojmy související s průmyslovými zónami, popisuje jejich možná pozitiva a rizika a na základě literatury diskutuje možné dopady. Dále je vymezena stručně legislativa související s průmyslovými zónami v ČR a také možnosti podpory a financování průmyslových zón. Praktická část nejprve stručně charakterizuje průmyslové zóny a situaci Moravskoslezského kraje. Dále se konkrétně zaměřuje na analýzu SPZ Nošovice a socioekonomické dopady na rozvoj regionu související s jejím vznikem a působením. Dopady této průmyslové zóny jsou rozděleny do tří částí na ekonomické, sociální a ostatní dopady, které zahrnují například dopady na životní prostředí a dopravní infrastrukturu. Na závěr jsou definována návrhy pro další rozvoj regionu v jiných oblastech. Práce je kombinací dostupných zdrojů, vlastního šetření a získávání informací od pověřených osob z problematiky. Ke zhodnocení jsou v práci také použity metody deskripce již známých dat a zároveň analýza dat a syntéza získaných poznatků.
Klíčová slova: Moravskoslezský kraj; Hyundai; Nošovice; Investiční pobídky; Socio-ekonomické dopady; Regionální rozvoj; Průmyslové zóny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2013
Datum podání práce: 22. 8. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: