Alternativní ukazatele měření ekonomické výkonnosti a blahobytu

Název práce: Alternativní ukazatele měření ekonomické výkonnosti a blahobytu
Autor(ka) práce: Hataš, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ukazateli měření ekonomického blahobytu. Nejprve je popsán systém národního účetnictví, poté jsou uvedeny základní charakteristiky hrubého domácího produktu. V následných kapitolách jsou popsány nedostatky a omezení HDP jako ukazatele zachycující úroveň ekonomického blahobytu. Mezi alternativní ukazatele měřící ekonomický blahobyt se řadí index ekonomického blahobytu (IEWB), čistý domácí produkt, hrubý národní důchod, environmentálně upravený čistý domácí produkt a srovnávací analýza ANS -- upravených čistých úspor. Podstatná část práce se zabývá jednotlivým složkami IEWB, mezi které patří spotřeba, zásoba bohatství, nerovnost a nejistota. Složky IEWB jsou popsány a analyzovány pro Českou republiku, Německo a Rakousko v časovém období 2000-2010. Vývoj IEWB na obyvatele je poté porovnán s indexu HDP na obyvatele.
Klíčová slova: IEWB; HDP; ekonomický blahobyt
Název práce: Alternative indicators measuring economic well-being
Autor(ka) práce: Hataš, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master Thesis focuses on measurement of indicators of economic well-being. Firstly, system of national accounting is described, followed by basic characteristics of Gross domestic product (GDP). Secondly, there are mentioned weaknesses and limitations of GDP as indicator reflecting level of economic well-being. Also alternative indicators of economic well-being measurement such as Index of Economic Well-being (IEWB), Net domestic product, Gross national income, environmentally adjusted Net domestic product and comparative analysis of ANS (adjusted net savings). The main part of the paper focuses on particular components of IEWB such as consumption, wealth stocks, inequality and economic uncertainty. IEWB components are described and analyzed for the Czech Republic, Germany and Austria for time period between years 2000 and 2010. Development of IEWB is finally compared with GDP per capita Index.
Klíčová slova: IEWB; GDP; well-being

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2013
Datum podání práce: 2. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: