Analýza indexů hospodářského zatížení pro upravené ekonomické generace z hlediska ekonomické aktivity a neaktivity obyvatelstva

Název práce: Analýza indexů hospodářského zatížení pro upravené ekonomické generace z hlediska ekonomické aktivity a neaktivity obyvatelstva
Autor(ka) práce: Pour, Vojtěch Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl přiblížit nejen odborné veřejnosti, ale i studentům ekonomických, demografických či jiných podobně zaměřených oborů, indexy hospodářského zatížení a indexy šedého a zeleného zatížení pro projekce Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a EUROSTATu pro modifikovanou (reálně upravenou) II. ekonomickou generaci, vše v rozmezí osmdesáti let. Určení velikosti modifikovaných ekonomických generací spočívá zejména v určení ekonomicky neaktivního obyvatelstva pomocí odhadu osob ve starobních a invalidních důchodech, na rodičovské dovolené či ve vzdělávacím procesu. Analogicky určení ekonomicky aktivního obyvatelstva, které se dle teoretických ekonomických generací tváří jako neaktivní, spočívá v odhadu osob zapojených do výuky apod. Modifikace spočívá tedy v tom, že primárním hlediskem je příznak ekonomické aktivity. Dle stejné metodiky se projektuje ekonomická aktivita a neaktivita do budoucnosti ve variantách oficiálních projekcí. Z nich se následně vypočítají jednotlivé indexy, které se porovnávají jak mezi sebou v rámci prognóz, tak ohledně srovnání indexů z teoretických a modifikovaných ekonomických generací. Hodnoty v horizontu projekce modifikovaného IHZ vycházejí ve všech prognózách lépe, než IHZ teoretický, který se od roku 2013 zvyšuje, zatímco modifikovaný mírně klesá. Na ekonomickou aktivitu má největší vliv ve skutečném období (2000--2012) a na začátku projektovaného období (2013) počet lidí, kteří jsou v penzi a nedovršili 65 let. Na konci období (2080) pak lidé, kteří pracují a je jim 65 let a více. Během celého sledovaného období měly podstatný vliv osoby starající se o rodinu a studenti na vysokých školách.
Klíčová slova: ekonomická aktivita; pracovní síla; ekonomické generace; ekonomicky neaktivní obyvatelstvo; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; projekce; index šedého zatížení; index zeleného zatížení; index hospodářského zatížení
Název práce: Analysis of dependency ratios for modified economic generations from the view of population economic activity and inactivity
Autor(ka) práce: Pour, Vojtěch Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis sets a goal to give insight not only to professional public but students of economic, demographic or other similarly oriented disciplines as well into total dependency ratio, young-age and old-age dependency ratios. Dependency ratios are based on projections of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and EUROSTAT for modified (realistically adjusted) II. economic generation, all within a range of eighty years. Calculation of modified economic generations' size consists mainly in determination of economically inactive population using estimate of persons in old-age and disability pensions, parental leave or in an education process. Analogically, calculation of economically active population that looks like inactive according to the theoretical economic generations consists in determination of estimate of persons involved in education etc. Thus, adjustment is based on the fact that the primary viewpoint is an indication of economic activity. According to the same methodology the future economic activity and inactivity is projected using variants of official population projections. Particular dependency ratios are calculated afterwards from these. Dependency ratios are compared, both among each other within projections and between ratios from the theoretical and modified economic generations. The modified total dependency ratios at the projections' horizon look better in all projections compared to the theoretical total dependency ratio, which increases since 2013, while the modified ratio slightly decreases. Number of persons in pension less than 65 years has the largest impact on the economic activity in the real period 2000-2012 and at the beginning of the projected period (2013). At the end of period (2080), the largest impact have persons who work and are aged 65 years and more. During the entire period, persons taking care of family and university students have a substantial effect.
Klíčová slova: economic generations; economically inactive population; economically active population; projection; old-age dependency ratio; young-age dependency ratio; economic activity ; workforce; total dependency ratio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 3. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: