Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv krize na příjmovou nerovnost

Autor práce: Stratil, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci: Brabcová, Pavlína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv krize na příjmovou nerovnost
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání vzájemného vztahu krize a příjmové nerovnosti. Věnuje se zpracování základních poznatků, které se týkají obou pojmů, jejich vlastností a teoretických aspektů. V praktické části jsou analyzovány ukazatele příjmové nerovnosti v České republice v letech 2006 -- 2013, a to především pomocí Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu. Sledován je také vliv hlavních redistribučních nástrojů státu, tedy zdanění a sociálních transferů, na příjmovou nerovnost. Pro účely této analýzy bylo použito celoevropského šetření Českého statistického úřadu EU-SILC -- Příjmy a životní podmínky domácností. V poslední části práce jsou analyzovány názory a odborné publikace zahraničních autorů, kteří se vztahem krize a příjmové nerovnosti zabývají. Cílem práce je vyhodnotit vzájemnou kauzalitu obou pojmů.
Klíčová slova: příjmová nerovnost; Giniho koeficient; krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv krize na příjmovou nerovnost
Překlad názvu: Impact of the crisis on income inequality
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on exploring the relationship between crisis and income inequality. It deals with the processing of basic knowledge concerning both concepts, their properties, and theoretical aspects. In the practical part analyzes indicators of income inequality in the Czech Republic in the years 2006 - 2013, mainly using Lorenz curve and Gini coefficient. Monitored is also a major influence of state redistributive instruments, that means, taxation and social transfers on income inequality. For the purposes of this analysis were used pan-European survey of the Czech Statistical Office EU-SILC -- Statistics on Income and Living Conditions. The last part of the thesis analyzes the views of professional publications and foreign authors who related crises and income inequality deal. The object of this thesis is to evaluate the mutual causality of both concepts.
Klíčová slova: Gini coefficient; crises; income inequality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2014
Datum podání práce: 8. 8. 2014
Datum obhajoby: 28.08.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48347_xstrz07.pdf [1,17 MB]
Oponentura39045_xbrap23.pdf [112,35 kB]
Hodnocení vedoucího48347_klazar.pdf [190,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48347/podrobnosti