Vliv krize na příjmovou nerovnost

Název práce: Vliv krize na příjmovou nerovnost
Autor(ka) práce: Stratil, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání vzájemného vztahu krize a příjmové nerovnosti. Věnuje se zpracování základních poznatků, které se týkají obou pojmů, jejich vlastností a teoretických aspektů. V praktické části jsou analyzovány ukazatele příjmové nerovnosti v České republice v letech 2006 -- 2013, a to především pomocí Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu. Sledován je také vliv hlavních redistribučních nástrojů státu, tedy zdanění a sociálních transferů, na příjmovou nerovnost. Pro účely této analýzy bylo použito celoevropského šetření Českého statistického úřadu EU-SILC -- Příjmy a životní podmínky domácností. V poslední části práce jsou analyzovány názory a odborné publikace zahraničních autorů, kteří se vztahem krize a příjmové nerovnosti zabývají. Cílem práce je vyhodnotit vzájemnou kauzalitu obou pojmů.
Klíčová slova: příjmová nerovnost; Giniho koeficient; krize
Název práce: Impact of the crisis on income inequality
Autor(ka) práce: Stratil, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Brabcová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on exploring the relationship between crisis and income inequality. It deals with the processing of basic knowledge concerning both concepts, their properties, and theoretical aspects. In the practical part analyzes indicators of income inequality in the Czech Republic in the years 2006 - 2013, mainly using Lorenz curve and Gini coefficient. Monitored is also a major influence of state redistributive instruments, that means, taxation and social transfers on income inequality. For the purposes of this analysis were used pan-European survey of the Czech Statistical Office EU-SILC -- Statistics on Income and Living Conditions. The last part of the thesis analyzes the views of professional publications and foreign authors who related crises and income inequality deal. The object of this thesis is to evaluate the mutual causality of both concepts.
Klíčová slova: Gini coefficient; crises; income inequality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2014
Datum podání práce: 8. 8. 2014
Datum obhajoby: 28. 8. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: