Cestování v éře „výjezdních doložek“. Cestování jako alternativa trávení volného času československých občanů v sedmdesátých letech 20. století

Název práce: Cestování v éře „výjezdních doložek“. Cestování jako alternativa trávení volného času československých občanů v sedmdesátých letech 20. století
Autor(ka) práce: Kettnerová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Váňa, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zahraniční cestovní ruch Československa v období sedmdesátých let dvacátého století. Práce pomohla dokázat, že i oblast cestovní ruchu v této době byla ovlivněna normalizací, která zastavila postupné uvolňování, týkající se i otázky vycestování. Ve své práci jsem ukázala, že už samotná legislativa upravující tuto oblast ukazovala snahu o omezení vycestování do zahraničí a pro mnoho občanů se stalo splnění daných požadavků problematickým či dokonce nemožným. Jiní pak vycestovat mohli, ale čelili v některých případech značným komplikacím. Problémy mohly vzniknout například v oblasti devizových prostředků, neboť bez vybavení devizovými prostředky nebylo v té době možné vycestovat. Dále občany pak omezovaly i celní předpisy, které přesně stanovily, které zboží je možné dovážet a vyvážet a do jaké hodnoty. I samotná organizace cestovního ruchu byla komplikovaná a složitá. Práce také pomohla obhájit tezi, že teritoriální zaměření zahraničního cestovního ruchu bylo poměrně jednoznačné, jasně převládala orientace na socialistické země a snaha o maximální možné omezení cestování do zemí kapitalistických. Jak jsem však ve své práci dokázala, ani vycestování do zemí socialistických nebylo úplně jednoduché.
Klíčová slova: normalizace; zahraniční cestovní ruch; Československo
Název práce: Travelling in the era of "exit clauses". Travelling as an alternative spending leisure time of Czechoslovak citizens in the seventies of the 20th century
Autor(ka) práce: Kettnerová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Váňa, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this thesis is to provide evidence that political and economic factors as a result of normalization halted the gradual release of tourism restrictions in Czechoslovakia. In this thesis I show that the intention of the legislation was to limit the ability to travel. Furthermore, for many other citizens the legislation made it problematic or even impossible to meet travel requirements. Some were allowed to leave, but in some cases faced significant complications, such as foreign exchange issues, due to the fact that without sufficient foreign currency it was impossible to travel at that time. Another limitation was that the customs regulations determined exactly which goods could be imported and exported and the maximum value. Additionally, the organization of tourism itself was complicated and difficult. This thesis also helps to defend that regional tourism to foreign countries was relatively unambiguous because of the predominantly regional orientation of socialist countries while maximum possible restrictions on travel to capitalist countries was implemented. Although, I do provide evidence that travel to socialist countries, while not as difficult as capitalist countries, was not an easy or straightforward process.
Klíčová slova: normalization; Czechoslovakia; foreign tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2010
Datum podání práce: 20. 9. 2011
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: