Podpora fotovoltaiky v ČR – smysluplné řešení či omyl?

Název práce: Podpora fotovoltaiky v ČR – smysluplné řešení či omyl?
Autor(ka) práce: Kohoutek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce poskytuje přehled současných zdrojů elektrické energie včetně jejich klíčových aspektů ve vztahu k trhu s elektřinou v České republice se zaměřením na fotovoltaiku. Práce nejprve hodnotí mezinárodní kontext podpory fotovoltaických elektráren (FVE) a základní legislativu Evropské unie i České republiky v oblasti podpory obnovitelných zdrojů, přičemž vyzdvihuje nejdůležitější skutečnosti, které mají vliv na současnou situaci fotovoltaiky. Za použití ekonometrického modelu práce také odhaduje výrobu elektrické energie z fotovoltaických elektráren během následujících dvaceti let. Z výsledků následně předpovídá přímé náklady na podporu fotovoltaiky v České republice a hodnotí jejich trend. V souvislosti s garantovanými výkupními cenami práce rovněž definuje, jak velká by měla být výkupní cena elektřiny z FVE, aby nezpůsobovala příliš velký nárůst instalované kapacity a zároveň zajišťovala investorům diskontovanou návratnost investice v horizontu dvaceti let. Tato cena vychází ze skutečných tržních dat a modelu, který předpokládá nulovou čistou současnou hodnotu všech peněžních toků (při 5% diskontní sazbě). Výsledná výkupní cena je porovnána se skutečnými výkupními cenami elektřiny z FVE v letech 2010 a 2011.
Klíčová slova: výkupní cena; obnovitelné zdroje; FVE; fotovoltaické elektrárny; fotovoltaika
Název práce: Support of photovoltaics in the Czech Republic - reasonable solution or mistake?
Autor(ka) práce: Kohoutek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work provides and overview of present sources of electric energy including their key aspects in relation to electricity market in the Czech Republic with focus on photovoltaics. First, the work assesses the international context of photovoltaic power plants (PVE) support and basic legislation of European Union and Czech Republic in the area of renewable sources support, while highlights the most important facts affecting the current situation of photovoltaics. By using econometric model, the work also estimates the amount of electricity generated by photovoltaic power plants during the next twenty years. From results the work predicts the direct costs of photovoltaic support in the Czech Republic and evaluates their trend. In relation to feed-in tariffs, the work also defines how big should be the purchase price of electricity from PVE in order to not cause too big increase of installed capacity while ensuring investor's discounted payback period in the horizon of twenty years. This price is based on the real market data and model assuming the net present value of cash flows equal to zero (at 5 % discount rate). Resulting price is compared with the real purchase price of electricity from PVE in 2010 and 2011.
Klíčová slova: purchase price; renewable sources; photovoltaic power plants; photovoltaics; PVE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2011
Datum podání práce: 3. 6. 2011
Datum obhajoby: 21. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30974/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: