Územní plánování a doprava ve městě Říčany – případová studie aktivit zájmových skupin

Název práce: Územní plánování a doprava ve městě Říčany – případová studie aktivit zájmových skupin
Autor(ka) práce: Boháčová, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu zájmových skupin a způsoby, kterými prosazují své zájmy v kontaktu s veřejnou a státní správou. Hlavní otázka této práce je zda, jakým způsobem a s jakým výsledkem ovlivňují zájmové skupiny územní plánování a dopravu ve městě Říčany. První část se zaměřuje na zařazení pojmu zájmová skupina do teoretického rámce a na objasnění procesů, jimiž dochází ke zprostředkování zájmů. V další kapitole se práce zaměřuje na objasnění komunikace zájmových skupin se státní a veřejnou správou v kontextu politologických teorií. Ve třetí kapitole jsou zkoumány zájmové skupiny ve městě Říčany. Závěrečnou část této práce věnuji problematice zájmových skupin a dopravní situace ve městě Říčany.
Klíčová slova: město Říčany; doprava; územní plánování; samospráva; státní správa; Zájmové skupiny
Název práce: Spatial planning and transport in town of Říčany - a case study of activities of interest groups
Autor(ka) práce: Boháčová, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the analysis of interest groups and the ways in which they pursue their interests in contact with the public and state administration. The main question of this study is how do the interest groups influence spatial planning and transport in town of Říčany and what is the result of their activity. The first part focuses on the inclusion of the concept of interest groups to the theoretical framework. The process of the interest intermediation is explained. The next chapter is focused on communication between interest groups and state and public administration in the political science theoretical framework. The third chapter explores the interest groups within the town of Říčany. The final part of this thesis is focused on the examples of pressure groups and their action towards transport policy in the town of Říčany.
Klíčová slova: spatial planning; town of Říčany; transport; self-government; state administration; Interest groups

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 25. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34218/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: