Problematika nezaměstnanosti mladých absolventů – determinanty úspěšnosti na trhu práce

Název práce: Problematika nezaměstnanosti mladých absolventů – determinanty úspěšnosti na trhu práce
Autor(ka) práce: Vymazalová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou nezaměstnanosti mladých absolventů a jejich postavením na trhu práce s cílem definovat determinanty na trhu práce, které v minulosti pomohly absolventům získat lukrativní práci. Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí. První část, teoretická, bude věnována zavedení základních pojmům a analýze postavení mladých absolventů na trhu práce a následkům, které tato situace přináší. Druhá část bude věnována analýze determinantů úspěšnosti na trhu práce, které pomáhají mladým absolventům k získání lukrativní práce. Pro čerstvé absolventy je stále obtížnější získat v krátkém časovém horizontu práci ve svém oboru. Pro analýzu determinantů použiji metodu kvantitativního dotazníku s otevřenými a uzavřenými otázkami. Zaměřím se na absolventy vysokých škol bakalářského a magisterského studia od roku 2005 do roku 2012. V rámci dotazníku oslovím 100 absolventů českých a moravských vysokých škol. Kvantitativní část analýzy doplním o část kvalitativní a to pohovory s 5 zaměstnanci "HR" oddělení nadnárodních společností. Na základě výsledků šetření vytvořím doporučení pro hospodářskou politiku státu v oblasti problematiky nezaměstnanosti mladých absolventů.
Klíčová slova: první práce; nezaměstnanost; zaměstnanost; vstup na trh práce; absolventi vysokých škol
Název práce: Issue of unemployment of young graduates - Determinants of success on labour market
Autor(ka) práce: Vymazalová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis will focus on problem of unemployment among young unversity graduates and their position on labout market with goal to define determinants on the labour market, which helped in past young graduates to get lucrative job. The thesis will be divided into two parts. First one, theoretical, will focus on basic concepts and analysis of position of young graduates on labour market and repercussion, which this situation brings. Second part will be devoted to analysis of determinants of success on labour market, which help young graduates to get lucrative job. For graduates is still more and more difficult to get the job in the field of their studies during short time period after graduation. For analysis of determinants will be used method of quantitative questionnaire with open and closed questions. I will focus on university graduates of bachelor's and master's degree from year 2005 to your 2012. Iam going to address about 100 graduates of Czech and Moravian universities. The quantitative part of questionnaire will be completed with qualitative part -- interviews with 5 workers in the human resources of international companies. Based on results from questionnaire will be proposed recommendation for economic policy.
Klíčová slova: university graduates; employment; entry to labour market; first job; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 13. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: