Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí
Autor práce:
Hotovec, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vejchodská, Eliška
Osoba oponující práci:
Kalabisová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Dopravní infrastruktura v obcích a městech je velice důležitou součástí života jak jednotlivce, tak i celé společnosti, a působí na nás mnoha, jak pozitivními, tak i negativními, vlivy. Aby působila na dané území co nejvíce pozitivním, a co nejméně negativním způsobem, se stará územně příslušná obec, která svým rozhodováním určuje, v jaké podobě bude dopravní infrastruktura budována a udržována. Stejně jako u ostatních veřejných služeb, se i zde potýkáme s problémem kvality poskytování veřejných služeb, který je nejčastěji určen velikostí obecního rozpočtu. Tato diplomová práce zkoumá vzájemný vztah mezi výdaji obcí na místní komunikace spojené s výstavbou a údržbou pozemních komunikací a silniční dopravy k počtu jejich obyvatel, intravilánu a hustotě zalidnění, které vznikaly v roce 2011. Na danou problematiku se můžeme dívat ze dvou pohledů. Prvním z nich je hypotéza tzv. úspor z rozsahu dané obce, která nám říká, že s rostoucí velikostí obce, tedy při snižování hustoty zalidnění, dochází ke snižování výdajů na dopravu per capita. Druhou hypotézou, která vychází z článku Carrutherse a Úlfarssona (2008) je teze, že s vyšší hustotou zalidnění obce bude docházet ke snižování výdajů na veřejné služby. Tato tvrzení byla podrobena statistické metodě regresní analýzy. Ta potvrdila první hypotézu. Naopak vyvrátila hypotézu Carrutherse a Úlfarsonna. Můžeme proto soudit, že s nižší hustotou zalidnění bude obec vynakládat méně výdajů na dopravu per capita.
Klíčová slova:
Municipální rozpočet; Regresní analýza; Pozemní komunikace; Korelační analýza; Výdaje na budování a údržbu silniční infrastruktury; Rozpočtové určení daní; Územní samospráva; Veřejný statek; Silniční doprava; Dopravní infrastruktura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2013
Datum podání práce:
4. 8. 2013
Datum obhajoby:
03.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41198_xhotp03.pdf [2,40 MB]
Oponentura:
36607_qkalj01.pdf [417,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
41198_vejchode.pdf [89,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41198/podrobnosti