Vliv ekonomické výkonnosti Vlámska a Valonska na vlámsko – valonský konflikt

Název práce: Vliv ekonomické výkonnosti Vlámska a Valonska na vlámsko – valonský konflikt
Autor(ka) práce: Černá, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Fialová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na analýzu ekonomického aspektu vlámsko-valonského konfliktu. Na základě vybraných makroekonomických ukazatelů je představena belgická ekonomika a složitost současného federativního uspořádání Království belgického. Následně je provedena analýza a komparace dostupných makroekonomických dat Vlámského a Valonského regionu, jejich silné a slabé stránky, které mohou ovlivňovat budoucí vývoj jedné z nejvyspělejších zemí Evropské unie. Hlavním cílem a výsledkem této práce je analýza oprávněnosti ekonomického aspektu, jakožto jedné z příčin vlámsko-valonského konfliktu, který by v budoucnu mohl vést k rozdělení jednoho ze zakládajících států EU.
Klíčová slova: federace; dvojjazyčnost; konflikt; Valonsko; Vlámsko; Království belgické
Název práce: The influence of economic performance of Flemish and Wallon region on conflict between Flemish and Wallon
Autor(ka) práce: Černá, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Fialová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on analysis of economic aspect of conflict between Flemish and Wallon. The belgium economics and complexity of contemporary federal system of Kigdom of Belgium is presented on the basis of chosen macroeconomic indicators. Afterwards, the analysis and comparison of available macroeconomic indicators of Flemish and Wallon region and the analysis of their strenghts and weakness which can influence the future evolution of one of the most developed countries in the European Union was executed. The main objective and result of this thesis is the analysis of legitimacy of economic aspect, as one of the causes of this conflict which could lead to the separation of one of the founder's state of EU.
Klíčová slova: federation; bilingualism; conflict; Wallon; Kingldom of Belgium; Flemish

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 28. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42553/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: