Analýza politiky Evropské Centrální Banky v době Evropské dluhové krize

Název práce: Analysis of European Central Bank policies in times of European debt crisis
Autor(ka) práce: Savkanič, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlíček, David
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The U.S. financial crisis has compelled financial meltdowns on diverse global financial markets. Unsettled position of European banks, credit crunch and market freeze severely affected European market and consequently led to European sovereign-debt crisis in 2009. Some European countries became incapable of paying off their government debts which forced European Central Bank to step in as a major party to resolve Eurozone crisis. Main policies consisted of unlimited bond purchases, cheap loans to banks, cutting banks' reserve requirements and lowering of interest rates. The thesis will explain the redefinition of European Central Bank role on post-2012 European Market to maintain strengthening of the European robustness and augmenting the Eurozone competitiveness on international markets. The thesis aim is to analyze the effectiveness of European Central Bank policies by determining their total costs and overall impact on the Euro area gross domestic product, inflation and unemployment rate. The thesis will strive to explain why American bailout costs had more positive impact on U.S. economy compared to the situation in Euro area. In the end, the thesis will summarize the efficaciousness of ECB programs in the long run and conclude the advantages and disadvantages of both the European and the American approach in resolving the global financial crisis.
Klíčová slova: monetary policies; European Central Bank; Bailouts
Název práce: Analýza politiky Evropské Centrální Banky v době Evropské dluhové krize
Autor(ka) práce: Savkanič, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlíček, David
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Americká finanční krize způsobila finanční krachy na rozličných světových finančních trzích. Nestabilní pozice evropských bank, úvěrová krize a zmrazení trhů měly silný dopad na evropský trh a následně vedly k evropské dluhové krizi v roce 2009. Některé evropské země přestaly být schopné splácet své státní dluhy, čímž donutily Evropskou Centrální Banku vstoupit na trh jako hlavní článek pro vyřešení krize Eurozóny. Mezi její hlavní politiky patřily neomezené nákupy dluhopisů, levné půjčky bankám, snížení požadavků na povinné bankovní rezervy a snížení úrokových sazeb. Práce objasní redefinování role Evropské Centrální Banky na Evropském trhu po roku 2012 s důrazem na zesílení robustnosti Evropských trhů a posilování konkurenceschopnosti Evropy na mezinárodních trzích. Cílem práce je analyzovat efektivnost monetární politiky ECB na základě zjištění celkových nákladů záchranných balíčků a celkového dopadu na hrubý domácí produkt, inflaci a míru nezaměstnanosti v Eurozóně. Práce se bude taktéž snažit vysvětlit, proč americké náklady na záchranu měli více pozitivní dopad na americkou ekonomiku ve srovnání se situací v Eurozóně. Práce na konci shrne efektivnost programů ECB z dlouhodobého hlediska a poukáže na výhody a nevýhody jak evropského, tak amerického přístupu k vyřešení globální finanční krize.
Klíčová slova: Záchranné programy; monetární politika; Evropská Centrální Banka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2013
Datum podání práce: 31. 1. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: