Komparativní analýza evropských krajin prostřednictvím CGE modelu a analýza citlivosti získaných výsledků

Název práce: Komparatívna analýza europskych krajín prostredníctvom CGE modelu a analýza citlivosti získaných výsledkov
Autor(ka) práce: Školuda, Václav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Kodera, Jan; Lukáčik, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
CGE modely radíme do širokej rodiny modelov všeobecnej rovnováhy. Jedná sa o statické modely väčších rozmerov používané na analýzu šokov. Predkladaná práca sa zaoberá CGE modelmi vo viacerých rovinách. Prvou je teoretické rovina, v ktorej sa oboznámime s modelmi všeobecnej rovnováhy, ich konštrukciou a riešením. Druhou je aplikačná rovina, kde budeme sledovať správanie hospodárstiev európskych krajín prostredníctvom dvoch modelov. Treťou je analytická rovina, v ktorej sa podrobnejšie pozrieme na získané výsledky. Pôvodný model VŠEMOR2 a prevzatý model STDCGE predstavujú nástroje na získanie výsledkov. Tie sa zameriavajú predovšetkým na komparatívnu analýzu vybraných krajín a na analýzu citlivosti výsledkov. Výsledky ukazujú vyššiu citlivosť severských krajín na zmenu v daňovom zaťažení a správaní domácností. Najmenej citlivé sú stredomorské krajiny a zo stredoeurópskych je najcitlivejšia Česká republika. Okrem komparatívnej analýzy sa práca zaoberá aj analýzou citlivosti výsledkov na kalibráciu modelu, na vstupné údaje, na veľkosť šoku a na spôsob výpočtu. Citlivostná analýza ukázala viacero zaujímavých výsledkov, ktoré sú podrobne diskutované v príslušných kapitolách.
Klíčová slova: CGE modely; Všeobecná rovnováha; Komparatívna analýza; Analýza citlivosti; Nelineárna optimalizácia; Kalibrácia
Název práce: Comparative analysis of European countries using CGE model and sensitivity analysis of obtained results
Autor(ka) práce: Školuda, Václav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Kodera, Jan; Lukáčik, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
CGE models belong to a broad family of general equilibrium models. These are large static models used for empirical analysis of macroeconomic shocks. The introduced work deals with CGE model in different levels. First is a theoretical level, in which we familiarize with general equilibrium models, their construction and solution. Next is application level, where is observed behaviour of European economies by two different models. Third level focuses on evaluating obtained results. The original model VŠEMOR2 and adapted model STDCGE represent tools for obtaining results. They focus mainly on the comparative analysis of selected countries and the sensitivity analysis of results. The results show higher sensitivity of Nordic countries to change in tax burden and in the households behavior. Least sensitive are the Mediterranean countries and from Central European is Czech Republic the most sensitive. Besides of the comparative analysis, the presented work deals with sensitivity analysis of the results to calibrated values, to input data, the shock size and the solving method. Sensitivity analysis revealed several interesting results, which are discussed in detail in the relevant chapters.
Klíčová slova: General equilibrium; CGE models; Sensitivity analysis; Nonlinear optimisation; Comparative analysis; Calibration
Název práce: Komparativní analýza evropských krajin prostřednictvím CGE modelu a analýza citlivosti získaných výsledků
Autor(ka) práce: Školuda, Václav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Kodera, Jan; Lukáčik, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
CGE modely řadíme do široké rodiny modelů všeobecné rovnováhy. Jedná se o statické modely větších rozměrů používaných k analýze šoků. Předkládaná práce se zabývá CGE modely ve více rovinách. První je teoretická rovina, ve které se obeznámíme s modely všeobecné rovnováhy, jejich konstrukcí a řešením. Druhou je aplikační rovina, kde budeme sledovat chování hospodářství evropských krajin pomocí dvou modelů. Třetí je analytická rovina, ve které se podrobně podíváme na získané výsledky. Původní model VŠEMOR2 a převzatý model STDCGE představují nástroje k dosáhnutí výsledků. Ty se zaměřují především na komparativní analýzu vybraných krajin a na analýzu citlivosti výsledků. Výsledky naznačují vyšší citlivost severských krajin na změnu v daňovém zatížení a v chování domácností. Nejméně citlivé jsou středomořské krajiny a se středoevropských je nejcitlivější Česká republika. Kromě komparativní analýzy se práce zabývá taky analýzou citlivosti výsledků na kalibraci modelu, na vstupní údaje, na velikost šoku a na způsob výpočtu. Citlivostní analýza ukázala vícero zajímavých výsledků, které jsou podrobně diskutovány v příslušných kapitolách.
Klíčová slova: Kalibrace; Nelineární optimalizace; Všeobecná rovnováha; Komparativní analýza ; Analýza citlivosti; CGE modely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2013
Datum podání práce: 14. 4. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: