Genderová diskriminace na trhu práce a činnost organizací v oblasti jejího snížení

Název práce: Genderová diskriminace na trhu práce a činnost organizací v oblasti jejího snížení
Autor(ka) práce: Kukačová, Sára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou diskriminace žen na českém trhu práce a zároveň studuje opatření a činnost organizací a institucí snažící se o narovnání nerovných podmínek pro muže a ženy. Cílem práce je zjistit, zda a jakou míru diskriminace žen můžeme na českém trhu práce pozorovat, popsat, z jakých teoretických a z jakých praktických důvodů tomu tak je a jaké cesty lze zvolit ve snaze o její snížení. Prvního záměru o zjištění míry diskriminace žen na českém trhu práce je v práci dosaženo pomocí popsání teoretických definic a východisek, studiem příslušné jak české tak evropské legislativy a následně analýzou statistických dat. Druhého záměru o popsání činnosti institucí a organizací snažící se narovnaní podmínek pro muže a ženy na trhu práce je v práci docíleno studiem vybraných organizací, uvedení případových studií z jiných evropských zemí a nastínění možných přístupů k řešení problému skloubení profesního a rodinného života žen. Práce je zakončena dotazníkovým šetřením, které pomyslně spojuje teoretická východiska a návrhy na zlepšení postavení žen na trhu práce s praktickou stránkou věci, kdy na základě zkušeností žen nabízí práce reálný pohled do problematiky skloubení profesního a rodinného života žen.
Klíčová slova: gender pay gap; rovné příležitosti; diskriminace; trh práce
Název práce: Gender discriminoation in the labour market and actions in the field of its lowering
Autor(ka) práce: Kukačová, Sára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the problem of discrimination of women in the czech labour market and at the same time studies the measures and activities of oranisations and institutions trying to straighten the uneven conditions for men and women. The goal of the thesis is to find out, if and which rate of discrimination of women can we observe in the czech labour market, describe, which theoretical and which practical reasons for that are there and which ways can be chosen in the effort to lower it. The first goal of the thesis to find out the rate of discrimination of women in the czech labour market is achieved through describing the theoretical definitions and basis, through the study of the corresponding czech and europian legislative and afterwards through the analyze of statistic data. The second goal of the thesis to describe the activities of organisations and institutions that are trying to straighten the conditions for men and women in the labour market is achieved through the study of chosen organisations, stating case studies from other europian countries and sketching out posibble approaches to solving the problem of combination of work and family life of women. The thesis ends with a questionnaire, that imaginary links the theoretical basis and suggestions to improving the status of women in the labour market with the practical side, when on the basis of expierences of women offers the thesis realistic point of view into the problém of combination of work and family life of women.
Klíčová slova: gender pay gap; equal opportunities; discrimination; labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 12. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: