Srovnání činnosti a financování dvou mimopražských profesionálních vícesouborových divadel na příkladu Jihočeského divadla v Č. Budějovicích a Divadla J.K.Tyla v Plzni

Název práce: Srovnání činnosti a financování dvou mimopražských profesionálních vícesouborových divadel na příkladu Jihočeského divadla v Č. Budějovicích a Divadla J.K.Tyla v Plzni
Autor(ka) práce: Řehořová, Magdalena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá činností a financováním vícesouborových divadel. V teoretické části popisuje stručně historii a současnost divadel a divadelního podnikání na území ČR, typologii divadel a zdroje jejich financování, kde jsou popsány především veřejné zdroje. Praktickou částí je případová studie, která porovnává dvě konkrétní divadla po stránce umělecké i ekonomické. Je zde také uvedena organizační struktura divadel a způsoby jejich propagace.
Klíčová slova: kulturní politika; financování; divadlo
Název práce: Comparison of the activities and financing of two professional multi-ensemble theaters outside Prague, in the example of the South Bohemian Theatre and The J. K. Tyl Theatre in Pilsen
Autor(ka) práce: Řehořová, Magdalena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Riedlbauch, Václav
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the activities and financing of multi-ensemble theaters. The theoretical part describes the history and present of theaters and theater business in the Czech Republic, the typology of theaters and theater funding sources, especially public sources. The practical part is a case study that compares two specific theaters in the artistic and economic sphere. It also identified the organizational structure of theaters and methods of promotion.
Klíčová slova: theater; cultural policy; financing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2013
Datum podání práce: 28. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: