srovnání vstupu do profese účetního versus daňový poradce

Název práce: srovnání vstupu do profese účetního versus daňový poradce
Autor(ka) práce: Geršlová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Polák, Martin
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pojednat jak o profesi účetního a daňového poradce v České republice, tak i provést komparaci v rámci Evropské unie, co se týče podmínek vstupu do odvětví. Dále bude věnována pozornost požadavkům, které jsou v dnešní době kladeny na uchazeče o pozici účetního na českém trhu práce. V neposlední řadě bych se ráda zmínila o možném protiprávním jednání, kterého se mohou účetní i daňoví poradci dopustit.
Klíčová slova: protiprávní jednání; daňový poradce; účetní poradce
Název práce: COMPARISON ADMISSION TO THE PROFESSION OF AN ACCOUNTING ADVISOR VERSUS A TAX ADVISOR
Autor(ka) práce: Geršlová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Polák, Martin
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to discuss about the profession of an accounting and a tax advisor in the Czech Republic and make a comparison between the European Union regarding the conditions of entry into the profession. Further attention will be paid to the requirements that are now imposed on candidates for the position of an accounting workers in the Czech labour market. Last but not least, I would like to mention the possible infringement, which an accounting and tax advisors may commit.
Klíčová slova: infringement; tax advisor; accounting advisor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: