Distribuční úlohy a jejich řešení v optimalizačních programech

Název práce: Distribuční úlohy a jejich řešení v optimalizačních programech
Autor(ka) práce: Kreps, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sopko, Stanislav
Oponenti práce: Jablonský, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá kontejnerovým dopravním problémem a okružním dopravním problémem známým také jako úloha obchodního cestujícího. Tyto úlohy mají široké praktické využití. V první části této práce se čtenář seznámí s teorií věnované lineárnímu programování, distribučním úlohám, optimalizačnímu systému LINGO a tabulkového kalkulátoru MS Excel. V druhé části je představena výsledná aplikace, která dokáže tyto úlohy řešit. Cílem kontejnerového dopravního problému je rozvrhnout schéma rozvozu mezi m dodavateli a n odběrateli pomocí kontejneru. Okružní dopravní problém si dává za cíl najít nejvhodnější okruh mezi n místy, kdy každé z n míst je navštíveno právě jednou a každý okruh začíná a končí na stejném místě. Tato práce si klade za cíl porovnat obě úlohy v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel a optimalizačního systému LINGO.
Klíčová slova: okružní dopravní problém; kontejnerový dopravní problém; LINGO; MS Excel; distribuční úlohy
Název práce: Distribution problems and their solutions in optimization software
Autor(ka) práce: Kreps, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sopko, Stanislav
Oponenti práce: Jablonský, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this thesis are Container transportation problem and Travelling Salesman problem. This problems have wide practical use. In the first part of this thesis the reader is familiarized with theory of linear programming, distribution problems, optimization software LINGO and spreadsheet software MS Excel. The second part presents the resulting application that is able to solve these problems. In conclusion, there is the comparison of the two programmes. The goal of Container transportation problem is to suggest schedule scheme of distribution between m customers and n suppliers using container. The goal of Travelling Salesman problem is to find the most suitable circuit between n points, when each of n points is visited only once, each tour starts and ends in the same place. The goal of this study is to compare workloads in MS Excel and LINGO.
Klíčová slova: Container transportation problem; MS Excel; LINGO; Distribution problems; Travelling salesman problem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46424/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: