Suburbanizace a její dopady na rozvoj institucí předškolního a školního vzdělávání v okresech Praha- východ a Praha- západ

Název práce: Suburbanizace a její dopady na rozvoj institucí předškolního a školního vzdělávání v okresech Praha- východ a Praha- západ
Autor(ka) práce: Hartman, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krejčová, Nikola
Oponenti práce: Tomešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je analýza vývoje suburbanizace a jejího dopadu na rozvoj institucí předškolního a školního vzdělávání v okresech Praha-východ a Praha-západ. V práci se zabývám především vývojem demografických ukazatelů v zázemí Prahy se zaměřením na vývoj počtu dětí v předškolním a školním věku. Analyzuji vývoj vybavenosti předškolních a školních zařízení ve sledovaných okresech. Porovnávám dále oba vývoje ve sledovaných okresech se zaměřením na hypotézu, že je kapacita těchto institucí dlouhodobě nedostatečná. Nakonec získané výsledky ověřuji ve vybraných obcích, kde hodnotím také strategii obcí k dané problematice. Obecně lze říci, že kapacita veřejných mateřských škol je dlouhodobě nedostatečná a soukromé mateřské školy řeší problém jen částečně. Z problému kapacity mateřských škol se obce poučily a zvyšováním kapacit základních škol udržují tyto kapacity v dostatečné míře.
Klíčová slova: Praha-západ; předškolní a základní vzdělávání; Praha-východ; Suburbanizace
Název práce: Development of suburbanization and its impact on the development of institutions of the preschool and school education in the districts of Prague-East and Prague-West
Autor(ka) práce: Hartman, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krejčová, Nikola
Oponenti práce: Tomešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to analyze the development of suburbanization and its impact on the development of institutions of the preschool and school education in the districts of Prague-East and Prague-West. In this paper, the main focus is on the development of demographic indicators in the area of Prague, concentrating on the development of children in preschool and school age. This paper analyzes the development of the facilities of preschool and school institutions in selected districts. Further, this paper also compares the development in the selected districts, focusing on the hypothesis that the capacity of these institutions is not sufficient. Finally, the results were verified in the selected municipalities where I also evaluate its strategy in this field. In general, the capacity of public kindergartens has been insufficient for a long time. Private kindergartens solve this problem only partially. Municipalities have learned lessons from the problems of the capacity of the kindergartens. The capacity has been increasing and now is maintained at a sufficient level.
Klíčová slova: Suburbanization; Preschool and elementary education; Prague-East; Prague-West

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: