Strategický rozvojový dokument na období 2014-2020: Moravské Budějovice

Název práce: Strategický rozvojový dokument na období 2014-2020: Moravské Budějovice
Autor(ka) práce: Stejskalová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krejčová, Nikola
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je sestavit návrh strategického rozvojového dokumentu pro město Moravské Budějovice na období 2014-2020, který by měl přispět k rozvoji města Moravské Budějovice. Návrh strategického rozvoje by mohl sloužit jako podklad pro rozvoj obce. První část je zaměřena na obecný teoretický rámec problematiky strategického plánování. Druhá část práce, praktická, je tvořena socioekonomickou analýzou města Moravské Budějovice, SWOT analýzou a dotazníkovým šetřením. V závěru práce je vypracována strategická část obsahující strategickou vizi, strategické cíle, prioritní osy a priority. Z důvodu požadovaného rozsahu práce chybí finanční a monitorovací část strategického dokumentu, která obvykle tvoří nedílnou součást programového dokumentu.
Klíčová slova: SWOT analýza; Regionální politika; Strategický rozvojový plán; Strategické plánování; Socioekonomická analýza
Název práce: Strategic development document for period 2014-2020: Moravské Budějovice
Autor(ka) práce: Stejskalová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krejčová, Nikola
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to draw up a draft of Strategic Development Document for town Moravské Budějovice for period 2014-2020, which should contibute to development of the town Moravské Budějovice. This draft should serve as groundwork for town's development. First part of my bachelor thesis is focused on general theoretical frame of the issues of strategice planning. Second part, the practical, is created of socio-economic analysis, SWOT analysis and questionnaire survey. There is draw up the strategic part at the end of my bachelor thesis, which includes the strategic vision, strategic objectives, priority axis and priorities. Because of the required scope of the thesis, there is not included financial and monitoring part of the Strategic Document, which normally forms an integral part of the programming document.
Klíčová slova: Regional policy; Socio-economic analysis; Strategic development planning; SWOT analysis; Strategic development plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 26. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46632/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: