Warehouse Management Systémy a jejich přínos pro řízení logistických procesů

Název práce: Warehouse Management Systémy a jejich přínos pro řízení logistických procesů
Autor(ka) práce: Feshyna, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se komplexně zabývá problematikou logistických procesů a automatizovaných skladovacích systémů. Cílem práce je posoudit přínosnost WMS. Tato přínosnost je demonstrována na přikladu společnosti ACCOM, kde je pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů prokázáno, že díky WMS je analyzovaná společnost schopná plnit náročná kritéria sledovatelnosti potravin vyžadovaná EU a s maximální efektivitou vykrývat zakázky zahraničních obchodních řetězců a tím tak minimalizovat skladové ztráty. Lze konstatovat, že se systém WMS v dnešní době stává nedílnou součástí skladového hospodaření, zejména pro velkoobchodní společnosti se specifickými požadavky. V případě analyzované společnosti se jedná o rychloobrátkové zboží, u kterého se sledují především záruky. I přes vysoké požadavky, související s oblastí podnikání společnosti ACCOM Czech, se dá implementaci WMS v analyzované společnosti označit za přínosnou.
Klíčová slova: skladové hospodářství; logistický řetězec; Warehouse management system
Název práce: Warehouse Management Systems and Their Contribution to the Management of Logistics Processes
Autor(ka) práce: Feshyna, Olga
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of logistics processes and automated storage systems. The aim of it is to evaluate the merits of WMS. It is exemplified by ACCOM, using qualitative and quantitative tools was demonstrated that due to WMS analyzed company is able to meet the demanding criteria of food traceability required by EU and parry foreign retail chains' orders with maximum efficiency and thereby minimize storage losses. It can be concluded that the WMS nowadays become an integral part of warehouse management, especially for wholesale companies with specific requirements. In the case of the analyzed company there is a big impact of fast moving goods for which are monitored primarily guarantees. Despite the high requirements related to business areas of ACCOM, the implementation of WMS is said to be beneficial.
Klíčová slova: logistics process; logistics chain; Warehouse management system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46730/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: