Finanční analýza firmy LOM PRAHA s.p

Název práce: Finanční analýza firmy LOM PRAHA s.p
Autor(ka) práce: Vobořilová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představení základních technik a metod finanční analýzy a jejich následná aplikace na vybraný podnik. Metodická část nejdříve přibližuje pojem "finanční analýza" a navazuje deskripcí jednotlivých metod a ukazatelů. Jedná se především o horizontální a vertikální analýzu a poměrové ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a solventnosti, produktivity práce). Součástí jednotlivých oddílů praktické části je vyhodnocení zjištěných hodnot pro analyzovaný podnik. Tím je LOM PRAHA s. p., jež je strategickým podnikem pro uspokojování zájmů Armády České republiky zabývající se především výrobou a opravou letecké techniky.
Klíčová slova: bankrotní a bonitní modely; poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza
Název práce: Financial analysis of LOM PRAHA s. p
Autor(ka) práce: Vobořilová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is presentation of basic techniques and methods of financial analysis and their following application on chosen enterprise. The methodical part initially expounds the term "financial analysis" and continues with description of particular methods and ratios. The concern is primarily horizontal and vertical analysis and financial ratios (ratios of profitability, liquidity, activity, indebtedness and solvency, labour productivity). The judging of ascertained values for analyzed enterprise is the part of the particular practical sections. The enterprise is LOM PRAHA s. p. that is a strategical company for satisfying of The Army of the Czech Republic's interests. The enterprise engages mainly in manufacturing and repairing of aircraft machinery.
Klíčová slova: financial analysis; bankruptcy prediction models; horizontal and vertical analysis; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: