Srovnávací studie na téma Inovace jako podpora konkurenceschopnosti v neziskové a komerční sféře na praktickém příkladu AIESEC Česká republika a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o

Název práce: Srovnávací studie na téma Inovace jako podpora konkurenceschopnosti v neziskové a komerční sféře na praktickém příkladu AIESEC Česká republika a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o
Autor(ka) práce: Pecník, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Kučera, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce detailně analyzuje praktický přístup k inovacím dvou velmi rozdílných subjektů: neziskové organizace AIESEC Česká republika a velké komerční společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Analýza se zabývá především zvyšováním konkurenceschopnosti pomocí inovací a rozkrýváním chyb, které naopak z pohledu inovací brání lepšímu dosahování konkurenční výhody. Z analýzy následně vychází návrh možných řešení, která by mohla zmiňované chyby eliminovat a pomoci tak nastavit oběma organizacím efektivní přístup k inovacím. Nakonec jsou pak závěry analýzy zobecněny a vztaženy k oběma typům subjektů -- korporacím a neziskovým organizacím. Analýza vychází z komplexního souboru literatury a zvažuje jak nejmodernější poznatky o strategickém inovování, tak i klasické přístupy k inovacím. Nejdůležitějším zdrojem pro kvalitativní analýzu obou společností pak byly hloubkové rozhovory s manažery, kteří jsou pro inovace v daných organizacích klíčoví.
Klíčová slova: strategie; konkurenceschopnost; PwC; AIESEC; inovační management; inovace
Název práce: Comparison study of Innovation as a support of competitiveness in not for profit and corporate businesses, performed on practical examples of AIESEC Česká republika and PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o
Autor(ka) práce: Pecník, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Kučera, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis thoroughly analyses attitude to innovation of two significantly different subjects: not for profit organisation AIESEC in the Czech Republic and large corporation PricewaterhouseCoopers Czech Republic. Analysis focuses mainly on increasing of competitiveness via innovations and on revealing flaws, which, on the other hand, prevent the organisation from achieving bigger competitive advantage with the use of innovation. Consequently, the Thesis offers solutions on previously analysed flaws. These solutions, if applied, might help both organisations to set an effective approach to innovation as a tool of increasing competitiveness. Finally, the outputs of the analysis are generalised and related to both categories of studied subjects: corporations and not for profit organisations. Analysis is based on complex set of literature and considers both modern approach to strategy innovation management and classical views on innovation. The most important source of information for qualitative analysis of both subjects are in-depth interviews with managers, who are perceived as innovation leaders in each of the organisations.
Klíčová slova: innovation; competitiveness; AIESEC; strategy; PwC; innovation management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46865/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: