Ekonomika veřejné kulturní organizace, případová studie - Muzeum Trebišov

Název práce: Ekonomika verejnej kultúrnej inštitúcie, prípadová štúdia – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Autor(ka) práce: Tóth, Štefan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Šulc, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Mojím cieľom bolo v bakalárskej práci zistiť, či existuje ekonomické opodstatnenie podpory verejnej kultúrnej inštitúcie z verejných rozpočtov. Zistil som, že ekonomickým dôvodom podpory verejnej kultúrnej inštitúcie je zlyhanie trhu. Ďalším dôvodom podpory verejnej kultúrnej inštitúcie je jej možné chápanie ako preferovaného statku. Mojím ďalším cieľom bolo zistiť, či sú verejné finančné prostriedky prispievané Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove vyvážené trhovými a netrhovými úžitkami, ktoré táto inštitúcia vytvára. K tomu som si zvolil metódu ekonomického hodnotenia CVM, ktorá slúži na meranie netrhových úžitkov. Určitú časť netrhových úžitkov nemôže táto metóda ekonomického hodnotenia zachytiť, ale predsa je mojím záverom tvrdenie, že finančné prostriedky prispievané Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína sú vyvážené trhovými a netrhovými úžitkami, ktoré táto inštitúcia vytvára.
Klíčová slova: netrhové úžitky; múzeum; CVM; ekonomická hodnota
Název práce: Ekonomika veřejné kulturní organizace, případová studie - Muzeum Trebišov
Autor(ka) práce: Tóth, Štefan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Šulc, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Mým cílem bylo v bakalářské práci zjistit, zda existuje ekonomické opodstatnění podpory veřejné kulturní instituce z veřejných rozpočtů. Zjistil jsem, že ekonomickým důvodem podpory veřejné kulturní instituce je tržní selhání. Dalším důvodem podpory veřejné kulturní instituce je to, že ji můžeme považovat za preferovaný statek. Mým dalším cílem bylo zjistit, zda jsou veřejné finanční prostředky přispívané Muzeu a Kulturnímu centru jižního Zemplína v Trebišově vyvážené tržními a netržními užitky, které tato instituce vytváří. K tomu jsem si zvolil metodu ekonomického hodnocení CVM, která slouží k měření netržních užitků. Určitou část netržních užitků nemůže tato metoda zachytit, ale nehledě na to je mým závěrem tvrzení, že finanční prostředky přispívané Muzeu a Kulturnímu centru jižního Zemplína v Trebišově jsou vyváženy tržními a netržními užitky, které tato instituce vytváří.
Klíčová slova: CVM; ekonomická hodnota; netržní užitky; muzeum
Název práce: Economics of Public Cultural Institution, Case Study – Museum and Cultural Centre of Southern Zemplín in Trebišov
Autor(ka) práce: Tóth, Štefan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Šulc, Michal
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In this bachelor thesis my aim was to find out if there exists economic rationale for support of public cultural institutions from public resources. I found that economic rationale for support of public cultural institutions is market failure. Another rationale is that public cultural institutions may be deemed as merit goods. My another aim was to find out if public resources given to the Museum and Cultural Centre of Southern Zemplín in Trebišov are justified by the market and non-market benefits which this institution yields. For this purpose I have chosen economic valuation method CVM which measures non-market benefits. Although this method can't capture certain types of non-market benefits, my conclusion is that public resources given to the Museum and Cultural Centre of southern Zemplín in Trebišov are justified by market and non-market benefits.
Klíčová slova: non-market benefits; CVM; economic valuation; museum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46904/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: