Porodnost a plodnost v evropských zemích

Název práce: Porodnost a plodnost v evropských zemích
Autor(ka) práce: Sudová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Antovová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou porodnosti a plodnosti v evropských zemích. Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných údajů porovnat a vyhodnotit změny týkající se porodnosti a plodnosti v evropských zemích, ke kterým došlo v časovém období 1990 až 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola v teoretické části popisuje základní metody výpočtu charakteristik pro analýzu úrovně porodnosti, plodnosti a potratovosti. V druhé kapitole je věnován prostor historickému vývoji první a druhé demografické revoluce, jelikož oba demografické přechody měly zásadní vliv na změnu reprodukčního chování, a s tím spojený pokles úmrtnosti, a následně i úhrnné plodnosti. Pro účel analýzy vybraných ukazatelů byly zvolené evropské státy rozděleny do šesti regionů - západní, severní, střední, východní, jižní a jihovýchodní Evropa. Pro každý region zvlášť byly vytvořeny grafy popisující vývoj ukazatelů charakterizujících plodnost, potratovost či kojeneckou úmrtnost, čemuž jsou věnovány poslední dvě kapitoly této práce. Veškerá potřebná data pro výpočty a vytvoření grafů v analytické části byla převzata z elektronické databáze EUROSTATU a z webových stránek The World Bank
Klíčová slova: mimomanželská plodnost; demografická revoluce; potratovost; úhrnná plodnost; porodnost; průměrný věk matky; plodnost
Název práce: Natality and fertility in European countries
Autor(ka) práce: Sudová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Antovová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bc. thesis analyses the birth rate and fertility in European countries. Its objective is to compare and assess, on the basis of available data, the changes to birth rate and fertility in European countries in the period 1990 to 2012. The text is divided into two parts: theoretical and analytical. The first chapter of the theoretical part describes the basic methods for the calculation of the characteristics for the analysis of the birth rate, fertility and abortion levels. The second chapter is devoted to the historical development of the first and second demographic revolutions, since both demographic transitions had a crucial influence on the change in the reproductive behaviour, as well as on the related decline in mortality, and consequently on the overall birth rate. For the purposes of the analysis of the selected parameters, the European countries were divided into six regions: Western, Northern, Central, Eastern, Southern and South-eastern Europe. Graphs, describing the development of the birth rate, abortion and infant mortality parameters, are featured separately for each of the regions in the last two chapters. All data necessary for the calculations and design of the graphs in the analytical part was taken from Eurostat's electronic database and from the Worldbank website.
Klíčová slova: demographical transition; birth rate; mean age of mother ; outside marriage fertility; abortion; total fertility rate; fertility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: