Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish autonomous funds and long-term Effect on Investment Returns

Název práce: Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish Autonomous Funds and long-term Effect on Investment Returns
Autor(ka) práce: Vandas, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis provides an analysis of Czech third pillar pension system asset allocation and resulting investment performance compared to pension system in Finland. The first part provides a detailed analysis of pension system in The Czech Republic and its key parameters with focus on investment regulatory limits, all in context of reform of the system effective as of 1st January 2013. The second part of this work provides comparable data and information of Finnish pension system and provides qualitative comparison of both pension systems. To support the qualitative analysis and first sight assessments, the third part of this work forms several statistical models evaluating investment performance of pension funds between years 2002-2012. An impact of individual asset groups to investment returns of both funds is evaluated for the same time period.
Klíčová slova: Pension funds; Long-term investment performance; Asset allocation; Asset allocation regulative limits
Název práce: Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish autonomous funds and long-term Effect on Investment Returns
Autor(ka) práce: Vandas, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou alokace aktiv třetího pilíře Českého penzijního systému a jejich investiční výnosnosti v porovnání s penzijním systémem Finska. První část práce detailně analyzuje Český penzijní systém a jeho základní parametry, zejména regulatorní limity vztahující se k alokaci aktiv, vše s ohledem na reformu penzijního systému účinnou od 1. ledna 2013. Druhá část práce poskytuje srovnatelná data a informace k Finskému penzijnímu systému a dotváří tak kvalitativní porovnání obou zemí. Pro potvrzení kvalitativní analýzy a dojmů nabitých při prvním pohledu na dostupná data je v poslední části práce aplikováno několik statistických modelů hodnotících investiční výkonnost penzijních fondů za období od roku 2002 do roku 2012. Ve stejném období je také zkoumán vliv alokace aktiv v systému na jeho celkovou výnosnost.
Klíčová slova: Dlouhodobá výnosnost; Regulace investičních limitů; Alokace aktiv; Penzijní fondy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47438/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: