Regresní analýza závislosti ceny akcie, vybraných veřejně obchodovatelných společností, od ukazatelů finanční analýzy

Název práce: Regresná analýza závislosti ceny akcie, vybraných verejne obchodovateľných spoločností, od ukazovateľov finančnej analýzy
Autor(ka) práce: Ivanecký, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá problematikou ocenenia vlastníckych podielov verejne obchodovateľných spoločností, na základe regresnej analýzy metódou stepwise forward algoritmu, kde ako regresory sú použité ukazovatele finančnej analýzy. Cieľom práce je overiť hypotézu lineárnej závislosti ceny akcie, od ukazovateľov finančnej analýzy, na vzorku dvoch vybraných spoločností. Teoretická časť vysvetľuje základné princípy regresnej analýzy a metódu stepwise algoritmu, zároveň čitateľovi poskytuje základný prehľad pomerových ukazovateľov finančnej analýzy. V praktickej časti sa práca venuje návrhu regresného modelu pomocou stepwise forward algoritmom, ktorý je postupne aplikovaný na 2 spoločnosti. Záverečné modely sú upravené tak, aby do požadovaného rozsahu spĺňali použitie metódy najmenších štvorcov. Výsledné modely sú porovnané v závere tejto práce.
Klíčová slova: Regresná analýza; Oceňovanie kótovaných spoločností; Finančná analýza
Název práce: Regresní analýza závislosti ceny akcie, vybraných veřejně obchodovatelných společností, od ukazatelů finanční analýzy
Autor(ka) práce: Ivanecký, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou oceňování vlastnických podílů veřejně obchodovatelných společností, na základě regresní analýzy metodou stepwise forward algoritmu, kde jako regresory jsou použity ukazatele finanční analýzy. Cílem práce je ověřit hypotézu lineární závislosti ceny akcie, od ukazatelů finanční analýzy, na vzorku dvou vybraných společností. Teoretická část vysvětluje základní principy regresní analýzy a metodu stepwise algoritmu, zároveň čtenáři poskytuje základní přehled poměrových ukazatelů finanční analýzy. V praktické části se práce věnuje návrhu regresního modelu pomocí stepwise forward algoritmem, který je postupně aplikován na 2 společnosti. Závěrečné modely jsou upraveny tak, aby do požadovaného rozsahu splňovaly použití metody nejmenších čtverců. Výsledné modely jsou porovnány v závěru této práce.
Klíčová slova: Oceňování kótovaných společností; Finanční analýza; Regresní analýza
Název práce: Regression analysis of dependency between share price of selected public traded companies and financial analysis ratios
Autor(ka) práce: Ivanecký, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Daněk, Stefan Svatopluk
Oponenti práce: Šnajberg, Oxana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of valuation of the shares of public traded companies based on regression analysis using stepwise forward algorithm, where the financial analysis ratios are used as regressors. The goal of this thesis is to test author's hypotesis of linear relationship between the share price and financial analysis ratios on sample of two selected companies. The theoretical part explains basic principles of regression analysis and the stepwise algorithm together with offering a basic abstract of financial analysis ratios. In its practical part the thesis deals with construction of regression models using stepwise forward algorithm, which is applied on 2 selected companies. Final models are corrected to be in accordance with requirements of use of the ordinary least square method to set extent. The models are then compared in the end of this work.
Klíčová slova: Financial analysis; Valuation of public traded companies; Regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: