Dynamické zátěžové testy: Aplikace zátěžových testů ČNB na konkrétní banku

Název práce: Dynamické zátěžové testy: Aplikace zátěžových testů ČNB na konkrétní banku
Autor(ka) práce: Holčáková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Se zavedením konceptu BASEL II a unifikací vybraných ukazatelů kapitálového trhu, vzrostl význam kreditních rizikových modelů. Tato práce se zabývá právě kreditním rizikem. Modelováním míry defaultu a realizovaných ztrát z úvěrů jsou získávány pravděpodobnosti selhání pro jednotlivé typy bankovních úvěrů a očekávané ztráty. Veškeré modely jsou zpracovány na základě reálných dat konkrétní středně velké obchodní banky. Použitá data jsou z České republiky za období od roku 2004 do druhé poloviny roku 2013. Pomocí lineárního regresního modelu byly vybrány makroekonomické indikátory, které významně ovlivňují míry defaultu jednotlivých úvěrových produktů a působí na kvalitu úvěrového portfolia, a posléze tedy i na kapitál banky. Výsledky makroekonomického modelu kreditního rizika byly porovnávány s výsledky modelu kreditního rizika pro Českou republiku, který používá Česká národní banka. Komparace byla provedena i v rámci zátěžového testování. Práce poukazuje na to, že agregované výsledky zátěžového testování mohou být zcela irelevantní, pokud jde o konkrétní banku.
Klíčová slova: stress testy; úvěrové riziko; finanční stabilita
Název práce: Dynamic stress testing: application of the stress testing of the Czech National Bank to a specific bank
Autor(ka) práce: Holčáková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čadil, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis addresses the methods of detection of potential risks of economics. It describes the development of the stress testing within the whole world. In the diploma thesis, there is a detailed description of the current methodology of the stress testing for the Czech Republic. In her thesis, the author has created her own model retaining the development of the key bank variables depending on the macroeconomic development. The model has been calibrated on the basis of the really observed data of a middle-sized bank. The author presents the verification of her results and concurrently estimates the development of the bank quantities for the nearest future period on the basis of the official prediction model of the Czech National Bank. In the thesis, an illustrative stress test for the mortgage market has been realised. In conclusion, potential deficiencies of the given analysis have been discussed.
Klíčová slova: Credit Risk; Stress Testing; Financial Stability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2011
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32196/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: