Perspektivy Běloruska v celní unii Euroasijského hospodářského společenství

Název práce: Perspectives of Belarus in the Eurasian Economic Community customs union
Autor(ka) práce: Veka, Aliaksei
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Sudliankou, Aliaksandr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis will focus on impacts of the Eurasian Economic Community customs union on Belarus. The initial part of the research will define reasons and conditions for creation of the Customs Union, describe stages and context of its development and and current state of integration. The text will then focus on practical issues of the Customs Union and its operations, including the potential benefits and drawbacks. Part of the study will be also dedicated to political aspects of members' participation in the integration. Finally, the thesis will analyze possible measures to improve functioning of the Customs Union and perspectives for Belarus with regard to its participation in the union.
Klíčová slova: customs union; integration; post-Soviet space
Název práce: Perspektivy Běloruska v celní unii Euroasijského hospodářského společenství
Autor(ka) práce: Veka, Aliaksei
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Sudliankou, Aliaksandr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zaměří na dopady celní unie Euroasijského hospodářského společenství na Bělorusko. První část práce bude definovat důvody a podmínky pro vytvoření dané celní unie, popíše fáze a kontext jejího vývoje a taktéž současný stav integrace. Text se pak zaměří na praktické otázky celní unie a jejích činností, včetně potenciálních přínosů a nevýhod. Součást studie bude rovněž věnována politickým aspektům účasti členských států na integraci. V neposlední řadě bude práce analyzovat možná opatření ke zlepšení fungování uskupení a perspektivám Běloruska s ohledem na jeho účast v unii.
Klíčová slova: integrace; post-sovětský prostor; celní unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: