Marketingová strategie společnosti Student Agency na českém trhu

Název práce: Marketingová strategie společnosti Student Agency na českém trhu
Autor(ka) práce: Šrutková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Student Agency k.s. na českém trhu. Aby firma mohla na trhu dobře fungovat, je třeba, aby si soustavně stanovovala své strategické, ale také operativní a dílčí cíle, které pomocí různých marketingových nástrojů je třeba na základě stanoveného marketingového plánu plnit, dohlížet na toto plnění a soustavně vyhodnocovat efektivnost stanových a splněných cílů firmy. Společnost Student Agency k.s., která na trhu funguje již od roku 1993, za 20 let své existence vykonala řadu důležitých strategických rozhodnutí, která vynesla společnost na vysokou úroveň stále více oceňovaných firem na českém trhu a za 20 let své existence vytvořila několik svých sesterských a dceřiných firem, které stále patří pouze jednomu vlastníkovi, jednomu akcionáři, a tím je pan Ing. Radim Jančura. Diplomová práce přináší analýzu marketingových aktivit nejen po stránce teoretické opírající se o řadu odborných publikací, ale též aktivit z praxe, které společnosti pomáhají být stále jedničkou na dopravním trhu v České republice. Práce dále obsahuje čtyři přílohy zobrazující data z výročních zpráv společnosti během let 2009 - 2012, týkající se skupin společností patřící pod značku Student Agency a její konsolidovaný obrat v daných letech.
Klíčová slova: SWOT analýza; marketingová strategie; strategické cíle
Název práce: Marketing strategy of Student Agency company on the czech market
Autor(ka) práce: Šrutková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation is about analysis of marketing strategy of Student Agency company, limited partnership on the czech market. It is neccesary for each company on the market to settle its strategic, but also operative and partial goals, which thanks to different marketing tools it is neccesary to reach, supervise this fulfilment and systematically evaluate the effectiveness of setlled and fulfilled goals of the company to work well on the market. The company Student Agency, limited partnership, which is on the czech market since 1993, has made within the 20 years of function on the czech market a lot of important strategic desicions, that caused that this significant company has been on a very good level on the czech market and this company has been awarded from different evaluating companies on the czech market. Within the 20 years of function on the czech market, this company has created its several daughter's and sister's companies, which still have only one owner, only one shareholder, and this man is Ing. Radim Jančura. Dissertation brings analysis of marketing activities not only as for theoretic facts based on several expert publications, but also activities from practice, which help the company to be number one on the czech transport market. Dissertation also contents four appendixes, which show data from annual anniversary reports of the company within the years 2009 - 2012 and they are about groups of companies that belong to the brand Student Agency and also its consolidated turnover withing the years 2009 - 2012.
Klíčová slova: SWOT analysis; strategic goals; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 11. 2014
Datum obhajoby: 27. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46611/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: