Vývoj tiskových agentur na území České republiky a Slovenska v letech 1989 - 2013

Název práce: Vývoj tiskových agentur na území České republiky a Slovenska v letech 1989 - 2013
Autor(ka) práce: Steiner, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pečinková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit hospodářsko-politické vlivy a příčiny odlišného vývoje tiskových agentur v České republice a na Slovensku po rozdělení Československa v roce 1993 až do současnosti. Práce analyzuje vývoj trhu agenturního zpravodajství, respektive tiskových agentur působících na území obou států v daném období, a to včetně okolností jejich vzniku či zániku, činnosti, vlastnické struktury, personálního propojení a jejich ekonomických výsledků. V ČR a SR působí veřejnoprávní celostátní agentury (ČTK, TASR) a působí či působily zde i soukromé a zahraniční tiskové agentury. Mediální trh těchto zemí, stejně jako v celé Evropě, aktuálně prochází změnami vynucenými jak ekonomickým tlakem vedoucím k úsporám a koncentraci médií do vlastnictví pouze několika subjektů, tak technologickým pokrokem umožňujícím zcela zásadní změnu v přístupu k informacím. Nejen, že tiskové agentury musejí na tyto změny reagovat přizpůsobováním své produkce, ale výrazně to ovlivňuje i jejich ekonomické výsledky a postavení na trhu.
Klíčová slova: analýza; zpravodajství; hospodaření; mediální trh; Slovensko; Česká republika; tisková agentura; média; zpravodajský servis
Název práce: Development of News Agencies in the Czech Republic and Slovakia from 1989-2013
Autor(ka) práce: Steiner, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pečinková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to determine the economic and political influences and causes of the different development of news agencies in the Czech and Slovak Republics since the split of Czechoslovakia in 1993. The thesis analyzes the development of the news agencies market; respectively news agencies operating in both countries in the given period, including the circumstances of their creation or demise, activities, ownership structure, personnel interconnection and their economic results. Nationwide public news agencies (ČTK, TASR), private and foreign news agencies all maintain operations in the Czech and Slovak Republics. The media market in these countries, as well as throughout Europe, is currently undergoing changes forced both by economic pressure leading to savings and concentration of media ownership in only a few subjects, and technological advances that enable a fundamental change in access to information. Not only, that, press agencies must respond to these changes by adapting their production, strongly affecting their economic performance and market position.
Klíčová slova: management; analysis; Slovakia; Czech Republic; media market; media; news service; news; press agency; news agency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2013
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: