Organizování festivalů - význam pro cestovní ruch

Název práce: Organizovanie festivalov - význam pre cestovný ruch
Autor(ka) práce: Andraščíková, Viktória
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Téma bakalárskej práce sa zaoberá organizovaním festivalov a ich významom pre cestovný ruch. V prvej časti sa venuje pojmosloviu cestovného ruchu, potenciálu cestovného ruchu Slovenska a samotnými špecifikami organizovania festivalov. V rámci realizácie festivalov práca pojednáva o možných právnych formách usporiadateľa a čerpanie finančných zdrojov. Neoddeliteľnou súčasťou odborných znalostí je marketing, a to konkrétne samostatné kroky k úspešnej propagácií. V praktickej časti sa práca špecifikuje na divadelné festivaly na Slovensku, kde autorka analyzuje možný vplyv týchto festivalov na cestovný ruch miest, v ktorých sú festivaly organizované. Hypotéza, či by bol motív cestovného ruchu obyvateľov Slovenska zúčastniť sa divadelného festivalu, ako aj ďalšie ciele, ku ktorým chce autorka dospieť, sú vyhodnotené na základe dotazníkového prieskumu, ktorý slúži v závere práce v spojení s autorkiným postojom k definovaniu návrhov a doporučení ako lepšie využívať divadelné festivaly ako motív cestovného ruchu obyvateľov Slovenska.
Klíčová slova: kultúrny cestovný ruch; propagácia; organizovanie; sponzoring; realizačný tím; divadlo
Název práce: Organizování festivalů - význam pro cestovní ruch
Autor(ka) práce: Andraščíková, Viktória
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce se zabývá organizováním festivalů a jejich významu pro cestovní ruch. V první části se věnuje pojmosloví cestovního ruchu, potenciálu cestovního ruchu Slovenska a samotnými specifikami organizování festivalů. V rámci realizace festivalů práce pojednává o možných právních formách pořadatele a čerpání finančních zdrojů. V praktické části se práce specifikuje na divadelní festivaly na Slovensku, kde se autorka pokouší analyzovat možný vliv těchto festivalů na cestovní ruch měst, v nichž jsou pořádány. Hypotéza, jestli by byl motivem pro účast na cestovním ruchu divadelní festival, jako i další cíle, ke kterým autorka dospěje, jsou vyhodnoceny na základě dotazníkového šetření, který slouží v závěru práce k definování návrhů a doporučení jak lépe využívat divadelní festivaly, jakožto motivu cestovního ruchu obyvatel Slovenska.
Klíčová slova: kulturní cestovní ruch; propagace; divadlo; organizování; sponzoring
Název práce: Organizing festivals and their influence in tourism
Autor(ka) práce: Andraščíková, Viktória
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
A topic of the thesis deals with organizing festivals and their infuence in tourism industry. The first part provides information about definitions of tourism, potential of tourism in Slovakia and the specifics of festivals. What refers to an organizing a festival, there is a chapter dealing with possible legal forms of festival organizers and the way of drawing financial sources. Practical part of the thesis focuses on theatre festivals organized in Slovakia, where the writer analyses possible influence of these festivals on tourism of towns, where festivals take place. The hypothesis, if a theatre festival would be a motive for the citizens to travel outside their town as well as other objectives the writer wants to meet are based on the survey that helps to define recommendations for improving tourism in Slovakia.
Klíčová slova: cultural tourism; promotion; theatre; organising; sponsoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2012
Datum podání práce: 3. 5. 2013
Datum obhajoby: 15. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38973/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: