Peněžní iluze a ekonomické vzdělání, experimentální přístup

Název práce: Money Illusion and Economic Education, an Experimental Approach
Autor(ka) práce: Chytilová, Helena
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Holman, Robert
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena; Kubíček, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Money illusion has played a minor role in explaining business cycles since the revolution of rational expectations. It recaptured its significance again through the contributions of Fehr and Tyran (2001). With the application of experimental methods, evidence exists of the significant effect of money illusion intensifying coordination failure in their artificial economy. As a result, monetary shocks might cause significant long-lasting deviations of the economy from its equilibrium, thereby strengthening the predictions of the New Keynesian model. This thesis follows the latest research, and with the aid of similar experimental methods tries to verify whether the acquisition of economic education has weakening or even suppressive effects on money illusion itself. If the aforementioned hypothesis is proven, it can lead to a situation where qualified economic professionals might contribute to a reduction of money illusion in the economy, either directly by setting prices, or indirectly as consultants. At the aggregate level, it implies limited loss of effectiveness caused by changes in monetary policy owing to a faster drift of the economy to a new equilibrium. Our findings suggest that even well-educated individuals do not have the ability to pierce the veil of money and do not form expectations properly after a fully anticipated monetary shock. As a result, New Keynesian predictions about the short run non-neutrality of money might be reinforced. Further analysis demonstrates that even a well-educated individual who is not subject to money illusion is seriously constrained in his coordination effort due to unfavorable conditions prevailing at the aggregate level. Our conclusions are also supported by the individual and aggregate level analysis which evaluated the willingness of individuals to coordinate. Based on our experimental investigation, we can infer that money illusion is multiplied and nominal rigidities are intensified even in an economy that consists of well-educated individuals.
Klíčová slova: economic education; nominal rigidities; laboratory experiment; money illusion
Název práce: Peněžní iluze a ekonomické vzdělání, experimentální přístup
Autor(ka) práce: Chytilová, Helena
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Holman, Robert
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena; Kubíček, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S revolucí racionálních očekávání peněžní iluze v objasnění teorie hospodářských cyklů ztratila na významu. Opětovné pozornosti se dočkala s přispěním Fehra a Tyrana (2001). S pomocí experimentálních metod je poukázáno na existenci významného efektu peněžní iluze, který zesiluje koordinační selhání v jejich umělé ekonomice. Následkem toho můžou měnové šoky způsobit významné dlouhotrvající odchylky ekonomiky od ekvilibria, což posiluje predikce novokeynesovského modelu. Tato práce následuje nejnovější výzkum a s pomocí podobných experimentálních metod se snaží ověřit, zdali nabyté ekonomické vzdělání má oslabující nebo dokonce potlačující účinky na ekonomiku. Pokud se hypotéza potvrdí, může to vést k situaci, kde kvalifikovaní ekonomové můžou přispět k snižování peněžní iluze v ekonomice a to buď přímo stanovením cen, nebo nepřímo jako poradci. Na agregátní úrovni by to znamenalo omezení efektivnostních ztrát způsobených změnami v měnové politice a to díky rychlému přizpůsobení ekonomiky do nového ekvilibria. Naše výsledky poukazují, že i ekonomicky vzdělaní jedinci nedisponují schopností proniknout skrze závoj nominálních hodnot a netvoří správná očekávání po plně očekávaném měnovém šoku. To může vést k obnovení novokeynesovských predikcí o krátkodobé ne-neutralitě peněz. Další analýza ukazuje, že i vzdělaný jedinec, který nepodléhá peněžní iluzi, je podstatně omezen ve své snaze koordinovat, z důvodu nepříznivých podmínek převládajících na agregátní úrovni. Naše závěry jsou podpořeny analýzou na individuální a agregátní úrovni, která hodnotí ochotu jedinců koordinovat. Na základě experimentálního výzkumu můžeme usuzovat, že peněžní iluze je znásobena a nominální rigidity jsou zesíleny i v ekonomice, která se skládá z ekonomicky vzdělaných jedinců.
Klíčová slova: laboratorní experiment; ekonomické vzdělání; nominální rigidity; peněžní iluze

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomické teorie/Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2011
Datum podání práce: 12. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: