EU - kandidátské země: stav a problémy přístupového procesu

Název práce: EU - kandidátské země: stav a problémy přístupového procesu
Autor(ka) práce: Lorencová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá procesem rozšiřování ES/EU, s akcentem na okolnosti, které přístupový proces ovlivňují, a to na příkladu současných kandidátských států (Turecka, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandu, Černé hory a Srbska). Práce je rozdělena do tří kapitol, první kapitola uvádí základní informace o jednotlivých fázích procesu a představuje doposud uskutečněná rozšíření. Druhá kapitola se věnuje současným kandidátským státům, charakterizuje je z politicko-ekonomického hlediska a popisuje vývoji jejich vztahů s ES/EU. Třetí kapitola analyzuje současný stav přístupového procesu, srovnává různé faktory ovlivňující přístupová jednání, zvlášť se věnuje ekonomickým a politickým kritériím a bilaterálním sporům. Poslední část třetí kapitoly pomocí syntézy výsledků z analýzy jednotlivých aspektů procesu predikuje možný budoucí vývoj a datum vstupu kandidátského státu do EU.
Klíčová slova: Srbsko; Černá Hora; Bývalá jugoslávská republika Makedonie; Island; proces rozšířování; Chorvatsko; Turecko; kandidátský stát; Evropská unie
Název práce: EU and candidate coutries: stage and problems of the enlargement proces
Autor(ka) práce: Lorencová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Řehořová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes the process of enlargement of EU, with emphasis on circumstances, which influences the enlargement process, with current candidate countries as example (Turkey, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro and Serbia). The thesis is divided into three chapters; first chapter presents basic information about phases of the process and about previous enlargements of European Community, or EU. Second chapter deals with current candidate states, presents their political and economical characteristics. Third chapter analyzes current stage of the process, compares various factors influencing the enlargement negotiations, economic and political criteria and bilateral conflicts in particular. The last part of the third chapter analyzes the previous findings and predicts future development and possible date of the entry of each candidate state.
Klíčová slova: Serbia; Montenegro; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Iceland; Croatia; Turkey; candidate country; enlargement process; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 16. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33310/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: