Consumer attitudes towards fair trade and marketing specifics of the fair trade goods

Název práce: Consumer Attitudes toward Fair Trade and Fair Trade Marketing
Autor(ka) práce: Nemchinova, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis work "Consumer Attitudes toward Fair Trade and Fair Trade marketing" examines the theoretical concepts of Fair Trade market. This thesis includes empirical research conducted among the representatives of Fair Trade organizations and prospective consumers of Fair Trade products. The research implemented in this work investigates the level of consumer awareness about Fair Trade and their attitudes to Fair Trade market in accordance with consumer types developed by VALS framework. The conclusions and recommendations of the present thesis work are suggested based on the analysis of research results.
Klíčová slova: Fair Trade; Promotion strategy; Consumer awareness
Název práce: Consumer attitudes towards fair trade and marketing specifics of the fair trade goods
Autor(ka) práce: Nemchinova, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce "Postoje spotřebitelů k Fair Tradu a jeho marketingu" zkoumá teoretický koncept trhu Fair Trade. Tato práce zahrnuje empírický výzkum provedený mezi reprezntanty Fair Trade organizací a potenciálních spotřebitelů Fair Trade výrobků. Výzkum, který je implementován do této práce, zkoumá stupeň spotřebitelské uvědomilosti Fair Trade a jejich postoje k tomuto trhu podle spotřebitelských typů vyvinutých VALS rámcem. Závěry a doporučení současné práce jsou založeny na analýze výsledků výzkumu.
Klíčová slova: Marketingová strategie; Fair Trade; Uvědomnělost spotřebitele

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2012
Datum podání práce: 5. 9. 2013
Datum obhajoby: 18. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40010/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: