Neuro-linguistic programming principles in marketing communication and sales

Název práce: Neuro-linguistic Programming Principles in Marketing Mommunication and Sales
Autor(ka) práce: Tadić, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Primary purpose of this work is to provide information about the concepts of NLP and its practical applications. The work is concerned with the practical application of NLP specifically in marketing. Additionally, it explains the role of NLP in personal selling along with principles used. Moreover, it is determined to identify NLP patterns and tools used in marketing communication and sales through both theory and practice. In addition, it provides wide range of possibilities to use NLP in marketing communications and sales, as well as suggestions how to do it most effectively. Data for the work was obtained from the research books and analysis together with the use of specific case studies on this topic. The empirical part in form of a case study was conducted during the author's professional occupation in the year 2013. Its aim was to collect and deliver analysis of the NLP tools used by the real company. It was oriented towards offering the major models, strategies and mechanisms used by the company in question as well as many interesting insights and short tips of how not only to apply stated but also to further modify use of NLP in business, namely marketing communications and sales. This work is an attempt to provide potentials of NLP use in business environment, as well as both possible benefits and shortcomings of such an approach. Clearly, there are many "pro et contra" regarding this issue. The focus of work certainly remains on the attitude to put NLP tools in use for bettering off business but not worsening off anyone else.
Klíčová slova: consumers' map; language; Meta; Milton; sales process; marketing communication; NLP
Název práce: Neuro-linguistic programming principles in marketing communication and sales
Autor(ka) práce: Tadić, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním účelem této práce je poskytnout informace o NLP a jeho praktickém využití. Práce se zabývá praktickou aplikací NLP hlavně v oblasti marketingu. Navíc vysvětluje roli NLP v osobním prodeji spolu s používanými principy. Za další je účelem práce identifikace vzorců a nástrojů NLP využívaných v marketingové komunikaci a návrhy, jak je využít co nejefektivněji. Data pro práci byla získána z výzkumných publikací a analýz, společně s využitím specifických případových studií na toto téma. Empirická část práce ve formě případové studie byla zpracována během autorova zaměstnání v roce 2013. Jejím cílem bylo sesbírat a analyzovat nástroje NLP používané ve skutečné společnosti. Byla orientována na poskytnutí hlavních modelů, strategií a mechanizmů využívaných analyzovanou firmou, stejně jako na získání zajímavých poznatků a krátkých tipů, jak nejen využít výše uvedené, ale jak i dále modifikovat využití NLP v praxi, zejména v marketingové komunikaci a prodeji. Tato práce je pokusem poskytnout informace o potenciálu využití NLP v podnikové praxi, a také představit možné výhody i nevýhody tohoto přístupu. Samozřejmě existuje mnoho "pro a proti" pro toto téma. Zaměření práce je však jednoznačně ve směru, jak využít nástrojů NLP ke zlepšení podnikatelských výsledků, ale bez zhoršení pozice kohokoliv jiného.
Klíčová slova: zákaznická mapa; jazyk; Meta; Milton; prodejní proces; marketingová komunikace; NLP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 9. 2013
Datum obhajoby: 18. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41752/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: