Role průmyslových a technických památek pro kulturní turismus

Název práce: Role průmyslových a technických památek pro kulturní turismus
Autor(ka) práce: Zemanová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Pátek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Technické a průmyslové památky jsou kulturním dědictvím České republiky, které mají velký potenciál využití pro kulturní turismus. Hrají také důležité role pro cestovní ruch i pro život lidských jedinců. Těmito rolemi se podrobněji věnuji v mé práci. Potenciál těchto památek nespočívá pouze v ekonomickém přínosu. Mohou rovněž pozitivně působit na regionální rozvoj a sociokulturní prostředí. Industriální památky mají také velkou historickou hodnotu, pro kterou je důležité tyto objekty chránit a uchovávat pro budoucí generace. V této bakalářské práci se zabývám základními termíny jako je kulturní turismus. Dále se zabývám technickými a průmyslovými památkami v kontextu historickém a úlohami těchto objektů, které mají vliv na několik procesů v kulturním i běžném životě. Cílem této práce je prokázat pravdivost výše zmiňovaného.
Klíčová slova: industriální památka; technická památka; kulturní turismus
Název práce: Role of Technical and Industrial Cultural Monuments for Cultural Tourism
Autor(ka) práce: Zemanová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Pátek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Technical and industrial cultural monuments are heritage of the Czech Republic, which have great potential use for cultural tourism. They also play an important role in tourism and in the life of people living around them. These roles are discussed in detail in my work. The potential of these sites is not only included in economic benefits. They also have a positive effect on regional development and socio-cultural environment. Industrial sites also have great historical value, which is important for these objects to protect and preserve it for future generations. This thesis, deals with basic terms such as cultural tourism. I also deal with the technical and industrial monuments in the historical context and the role of objects that have an impact on several processes in the cultural and everyday life. The aim of this work is to prove the truth of the above mentioned.
Klíčová slova: cultural tourism; industrial monument; technical monument

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2013
Datum podání práce: 10. 6. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: